Werkwijze voortgangsgesprekken en de verslaglegging er van

Werkwijze voortgangsgesprekken en de verslaglegging ervan

Zowel de opleider als de groepsbegeleider bespreken de volgende onderwerpen met de aios in een voortgangsgesprek:

1.   Beoordeling en de visie van de aios daarop (combel, evt. voortgangsadvies en toelichting);

2.   Leerdoelen van de afgelopen periode en de leerdoelen voor de komende periode (drie maanden, of bij het gesprek aan het einde van de stage het vervolg van de opleiding);

3.   Leersituatie (met de opleider o.a.: frequentie leergesprekken en observaties, werkomstandigheden. Met de groepsbegeleider o.a.: het functioneren van de groep)

4.   De inhoud van het e-portfolio (aan de hand van de checklist e-portfolio / eisen e-portfolio website)

5.    Adviezen ten aanzien van keuze-onderwijs (differentiaties)

6.   Uit bovenstaande onderwerpen voortvloeiende werkafspraken.

De aios schrijft van ieder voortgangsgesprek een verslag in het e-portfolio en neemt nieuwe leerdoelen eveneens op in het e-portfolio. De opleider of groepsbegeleider accordeert (of geeft eventueel commentaar).

 

Instructie aios:

1.   Je maakt direct na het voortgangsgesprek [1] een verslag in een word-document waarin de belangrijkste punten kort worden beschreven, in maximaal 200 woorden![2]

2.   Je zet dit verslag in het digitaal portfolio in ‘Mijn documenten’ (maak een submap met de naam van de stage, doe alle verslagen in die map. ).

3.   Je opent in het dossier het formulier ‘Verslag voortgangsgesprek’ en start via de optie ‘Wijzigen’ de goedkeuring van het verslag.

4.   Het dialoogvenster ‘Beoordeling wijzigen’ opent nu op het tabblad ‘Beoordeling’. Je vult hier het emailadres in van degene die het verslag moet ‘ondertekenen’. Dat is je opleider, of een van je groepsbegeleiders. NB: Klik nog niet op ‘OK en verzenden’!

5.   Je selecteert in het dialoogvenster ‘Beoordeling wijzigen’ het tabblad ‘Koppelen’en voegt het eerder geschreven verslag als bijlage toe.

6.   Je klik nu op ‘OK en verzenden’ (doe dit uiterlijk twee werkdagen na het voortgangsgesprek).

7.   Zodra je opleider/groepsbegeleider het verslag heeft goedgekeurd, ontvang je daarvan een e-mail. Als je na vijf werkdagen nog geen accoord hebt ontvangen, stuur je een herinneringsmail.

8.   Je kan nu eventueel nog Akkoord en Zienswijze toevoegen, maar dat is niet verplicht.

9.   Als er meerdere gesprekspartners zijn die het verslag moeten goedkeuren, en dit expliciet door je groepsbegeleider is vermeld, dan herhaal je de stappen 3 t/m 9 voor iedere afzonderlijke beoordelaar.

 

Instructie groepsbegeleider/opleider:

Je ontvangt een mailtje. Je klikt op de dossierkast in de mail, leest het verslagje en je accordeert, of niet. Je kunt commentaar toevoegen. Doe dit binnen vijf werkdagen. De rest wijst zich vanzelf.

 

 

[1] Soms vindt een voortgangsgesprek in de groep plaats. Ook dan is een individueel verslag aan de orde.

[2] De groepsbegeleider kan in uitzonderlijke situaties met de aios afspreken dat de groepsbegeleider het verslag maakt en dat de aios dit aan zijn e-portfolio toevoegt.