Veelgestelde vragen

Is een verschuiving van de Zelfstandige Periode mogelijk?

In principe worden de data van de Zelfstandige Periode aangehouden zoals die door de opleiding zijn gepland. Als het echt niet anders kan, kan er in individuele gevallen worden afgeweken van de geplande periode, in overleg met de groepsbegeleiders. Als aios en opleider de ZP buiten de geplande periode uitvoeren, dient een aios in principe wel de TKD (terugkomdag) te volgen, dit laatste ter beoordeling van de groepsbegeleider.

Als je aios zwanger wordt, ben je dan verplicht haar terug te nemen na het zwangerschapsverlof?

Nee, dat is niet verplicht en soms ook niet wenselijk.
Tot nu toe was het zo dat een aios na haar zwangerschapsverlof in principe terugkwam bij de oude opleider, tenzij er redenen waren om dit niet te doen.
We hanteren nu als regel dat het niet meer vanzelfsprekend is dat een aios na zwangerschapsverlof terugkomt bij de oude opleider. Er kan besloten worden om de opleider voor een nieuwe aios in te zetten. Uiteraard na overleg met alle betrokkenen.

Hoeveel vakantie-uren heeft een aios?

Een aios heeft recht op 228 uur vakantie per jaar, als de aios de opleiding niet in deeltijd doet. Zie voor de volledige tekst artikel 13 van de cao voor aios op de website van de SBOH en bij personeelsinformatie een uitgewerkt voorbeeld hiervan

Waarom wordt een startende opleider gekoppeld aan een eerstejaars-aios?

Het curriculum van de startende opleiders wordt beter ondersteund door het programma van de eerstejaars-aios:

  • Het curriculum van de startende opleider richt zich op een aantal didactische basisvaardigheden voor de opleider (o.a. het persoonsgerichte, het taakgerichte en het procesgerichte leergesprek). Voor het leerproces van de opleider is het beter deze vaardigheden eerst toe te passen op de meer eenvoudige (korte-episode)consulten van eerstejaars-aios.
  • Het eerstejaarsprogramma is meer gestructureerd en biedt daarom meer houvast aan startende opleiders.
  • De begeleiding van een eerstejaars-aios sluit logisch aan op de ervaring die veel startende opleiders hebben met het begeleiden van senior coassistenten.

Het curriculum van een derdejaars-aios vraagt om een gevorderde of ervaren opleider:

  • Een derdejaars-aios gaat in zijn/haar tweede praktijkperiode aan de slag met lange-episodeconsulten, die in het algemeen complexer zijn dan de korte-episodeconsulten van de eerstejaars-aios. De begeleiding hiervan vraagt om meer gevorderde didactische vaardigheden bij de opleider.

Wat zijn de werktijden van de aios?

Bij een voltijdse werkweek bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week. Daarvan is 6,5 uur bestemd voor de terugkomdag. Dit betekent dat een aios 31,5 uur per week beschikbaar is voor de opleiding in de huisartspraktijk. Als de aios de opleiding in deeltijd doet, moet hij/zij op minimaal 3 dagen in de praktijk werken. (Kaderbesluit CHVG, zie B.8 lid 1.d)

Zie voor de volledige tekst artikel 6 van de cao SBOH 2011-2012.