Uw rol als opleider beoordelaar

Uw rol als opleider en beoordelaar

De aios is te gast om bij u in de praktijk veel patiënten te zien en mede te behandelen. U fungeert hierbij als coach, leermeester of trainer, afhankelijk van wat er nodig is. U kunt een deel van deze praktijkbegeleiding delegeren naar collega’s op de werkvloer. De aios is zelf verantwoordelijk voor het formuleren van zijn eigen leerdoelen. Het kennismakingsgesprek, het voortgangsgesprek halverwege de stage en het eindgesprek worden gedaan door de stageopleider en vormen belangrijke ijkpunten voor het leren van de aios.

Er worden een aantal opleidersterugkomdagen voor u georganiseerd, zodat wij de kwaliteit en samenwerkingen met u als opleider en stageplek kunnen waarborgen. Het doel hierbij is dat u inzicht en binding krijgt met de huisartsenopleiding, zodat het de samenwerkingen vergemakkelijkt en verbetert. Wij verwachten van u dat u zich als professional ontwikkelt op het gebied van opleiden. Hiervoor bieden we u een opleiderscurriculum aan, deels samen met de huisartsopleiders. Het deels samen volgen van opleidersworkshops met huisartsopleiders biedt het voordeel dat u ervaringen kunt uitwisselen over bepaalde aios, over gedeelde problematiek over het opleiden en u kunt tips uitwisselen vanuit een andere kijk op dezelfde aios en opleiding. Wij verwachten dat u de teach-de-teachercursussen van het Wenckebach Instituut volgt of gevolgd heeft.

Toetsen van de aios (Combel)

Er wordt van u verwacht dat u halverwege de stage en aan het eind een Competentie Beoordelings Lijst (Combel) invult. Dit is een selectief toetsinstrument, dat wil zeggen dat dit het rapportcijfer van de aios voor de stage is. Indien de beoordeling van het functioneren van de aios twijfelachtig of onvoldoende is, dan wordt deze voorgelegd aan de interne beoordelingscommissie. Deze commissie adviseert welke het hoofd van de opleiding over de voortgangs-(voorwaarden) van de aios.

U bespreekt de door u ingevulde Combel met de aios. Daarna maakt de aios hier een kort reflectieverslag van: een samenvatting van de aandachtspunten die hij omzet in 3 concrete leerdoelen voor de volgende stagen en/of zijn derde opleidingsjaar. Om het mogelijk te maken dat de groepsbegeleider de reflectie van de aios op de stage kan bespreken op de laatste terugkomdag vragen wij u om het eindgesprek minimaal een week voor het einde van de stage te laten plaatsvinden.

Observatie van de aios in de praktijk (Korte Praktijk Beoordeling)
Het is voor de aios belangrijk dat hij tijdens een aios-patiënt contact wordt geobserveerd door een professional. Hiervoor is de Korte Praktijk Beoordeling (KPB) ontwikkeld. De KPB is een instrument om een kortdurende observatie van de aios te observeren en direct gestructureerd feedback te geven.  

Evaluatie van de opleider en opleidersinstituut
Elke twee jaar wordt er met u een gesprek gevoerd over uw rol als opleider en stageplek en onze rol als opleidingsinstituut. Hierin krijgt u ook schriftelijk een samenvatting van de evaluatie van de aios die de afgelopen periode bij u de stage heeft gelopen. Het doel hiervan is de kwaliteit van de stageplek en de afstemming met de huisartsenopleiding te borgen en zo nodig te verbeteren.