Uitgangspunten van het curriculum

Uitgangspunten van het curriculum per jaar

Jaar 1

In jaar 1 staan de basiskennis en vaardigheden, gericht op eenvoudige huisartsgeneeskundig handelen centraal. Vakinhoudelijk ligt de focus op korte episodezorg, acute zorg en veel voorkomende chronische aandoeningen.

Daarnaast bereidt dit jaar voor op het ‘werkend leren’ in het tweede jaar en het zelfstandig leren in jaar 3. De aios leert in jaar 1 om zelfstandig en adequaat te reflecteren op zijn eigen handelen en een daarop gebaseerd individueel ontwikkelingsplan (IOP) te maken dat het leerproces stuurt.

Jaar 2

In jaar 2 staat verdieping van de in jaar 1 opgedane ervaring en de verbinding tussen de huisartsgeneeskunde en de specialistische zorg op de voorgrond. Er wordt geoefend met het toepassen van het geleerde in specifieke contextsituaties.

Op de stage-werkvloer is gemiddeld minder specifieke aandacht voor het ‘leren’ van de aios dan in de huisartspraktijk. Dit vraagt van de aios zelfstandig reflecteren en het kiezen van een focus.

Op de terugkomdagen wordt expliciet verbinding gemaakt tussen de kliniek en de huisartsgeneeskundige praktijk.

Jaar 3

In jaar 3 ligt de focus met name op de professionele ontwikkeling tot zelfstandig werkend huisarts. Vakinhoudelijk verschuift de focus naar chronische problematiek, multi morbiditeit en levenseinde-begeleiding. Kennis en vaardigheden worden met name geoefend in complexe huisartsgeneeskundige situaties.

Het onderwijsprogramma in jaar 3 ligt minder vast dan in de eerste twee jaren. De aios is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces en in groepsverband worden keuzes gemaakt ten aanzien van het onderwijs op de terugkomdagen.

Naast het reguliere curriculum kunnen aios die daarvoor ruimte hebben extra ervaring opdoen en extra onderwijs volgen op deelgebieden: keuze onderwijs en differentiatiemodules.

De huisartsopleiding UMCG biedt deze extra vorming aan op het gebied van praktijkmanagement, psychologie, medisch onderwijs en wetenschappelijke vorming.

Informatie over dit keuze onderwijs en de differentiatiemodules is te vinden op de website van de huisartsopleiding UMCG.

In landelijk verband kunnen ook andere differentiatiemodules worden gevolgd. Informatie hierover is te vinden op de website van Huisartsopleiding Nederland.