TOOLBOX MOREEL BERAAD

Moreel beraad in de praktijk
Het UNO-UMCG ondersteunt en coacht aangesloten verpleeghuizen bij de invoering van moreel beraad. Een moreel beraad is een gestructureerde manier om ethische dilemma’s in de zorg vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Je leert hoe je verder kunt kijken dan je eigen oordeel en wat er voor wie op het spel staat. Zo kom je samen tot een onderbouwd besluit over wat in een specifieke situatie het goede is om te doen.

Stand van zaken moreel beraad

 

Hulp bij implementatie

Inventarisatie
In 2019 is de stand van zaken op het gebied van moreel beraad onderzocht in de zes zorgorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de themagroep Zorgethiek. Gekeken is naar de wijze waarop moreel beraad was georganiseerd, in hoeverre de methodiek van moreel beraad werd gebruikt en welke verbeteringen er mogelijk waren. Vervolgens is met gespreksleiders en aandachtsfunctionarissen moreel beraad een groepsinterview gehouden over hun ervaringen: welke inhoudelijke thema’s komen zoal bij moreel beraad aan bod, waar lopen de verpleeghuizen tegenaan en wat valt daarvan te leren? Hierover is een verslag met aanbevelingen geschreven.


Netwerk gespreksleiders
De themagroep Zorgethiek overweegt om een netwerk van gespreksleiders moreel beraad op te richten om het uitwisselen van kennis en ervaringen te stimuleren.

Workshop ‘Wat is goede zorg? Ethiek in de dagelijkse praktijk’
Het UNO-UMCG heeft in haar scholingsaanbod ook de workshop 'Wat is goede zorg? Ethiek in dagelijkse praktijk' (kortweg: ‘Moreel beraad’). Doel van de workshop is om zorgprofessionals te helpen om een alledaags moreel dilemma te herkennen en op een kritische en gestructureerde manier te onderzoeken. 


Advies van implementatieadviseurs
Binnen het UNO-UMCG is al veel ervaring opgedaan met de implementatie van moreel beraad. Deze ervaring delen wij graag. Implementatieadviseurs Henriëtte van der Kloet of Ivonne Lesman zijn te bereiken via uno@umcg.nl.