Rol van SBOH en Opleidingsinstituut

Rol SBOH

De werkgeversaansprakelijkheid voor de aios ligt bij de SBOH als werkgever van de aios. Als zich aansprakelijkheidstelling jegens een aios voordoet, dan dient de aios contact op te nemen met de SBOH en met de VvAA, waarmee de SBOH een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Rol opleidingsinstituut

Als een groepsbegeleider of ander staflid kennis neemt van calamiteiten en civielrechtelijke, strafrechtelijke, tuchtrechtelijke klachten of procedures die de opleidingspraktijk betreffen, dan wijst hij de aios en opleider op de meldingsplicht aan het hoofd van het instituut. Ondernemen de aios of de opleider geen actie, dan heeft de groepsbegeleider/staflid zelf een meldingsplicht.

De groepsbegeleider(s) van de aios (en eventueel de opleider) draagt er zorg voor dat aios en opleider het gebeurde op zorgvuldige wijze, met oog voor de privacy van alle betrokkenen en de juridische context, inbrengen in de opleidingsgroep ten behoeve van het leerproces van de aios (en opleider) zelf en diens groepsgenoten.

Het hoofd van de huisartsopleiding ziet toe op een zorgvuldige begeleiding in geval van boven­genoemde situaties. Niet alleen is ieders juridische positie in het geding, maar ook het waarborgen

van een veilige en effectieve opleidingssituatie voor aios en opleider. Het opleidingsinstituut draagt daarvoor verantwoordelijkheid, naast de eigen verantwoordelijkheid van aios en opleider.

Het hoofd gaat na of de regels en afspraken duidelijk zijn, of de verantwoorde­lijk­heden en taken van aios en opleider helder zijn en of de begeleiding van aios en opleider adequaat is geregeld. Indien de opleider zelf niet in staat is de aios adequaat te begeleiden dan neemt het opleidingsinstituut deze verantwoordelijkheid over.

Het is van groot belang om in bovengenoemde situaties zorgvuldig om te gaan met alle betrokkenen: Het hanteren van hoor en wederhoor alvorens conclusies te trekken dan wel acties te ondernemen is daarbij essentieel.