Verenso-beurs voor onderzoek UNO-UMCG naar alternatieven voor dwang

De beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde heeft een beurs van € 10.000 toegekend voor het onderzoek ‘Alternatieven voor gesloten deuren’ van het UNO-UMCG. Dit onderzoek is zeer relevant met het oog op de Wet Zorg en Dwang, die op 1 januari 2020 ingaat.

Komend jaar gaat het UNO-UMCG onderzoek doen naar mogelijke alternatieven voor een gesloten deur op psychogeriatrische afdelingen. Het gaat om een exploratief ethisch onderzoek waarin tijdens focusgroep bijeenkomsten met betrokkenen wordt geïnventariseerd wat zij als mogelijke alternatieven zien, welke normen en waarden zij daarbij relevant achten, wat zij ervaren als verantwoorde risico’s en wat ervoor nodig is om deze alternatieven te realiseren.

Zorgvuldige afweging
De Wet Zorg en Dwang vereist dat bij elke vorm van onvrijwillige zorg zorgvuldig wordt afgewogen of er geen alternatieven zijn ‘om het risico op ernstig nadeel af te wenden’. Aan de hand van een stappenplan moet elke situatie goed worden geanalyseerd, waarbij de zorgvuldigheidscriteria doelmatigheid, proportionaliteit en subsidiariteit in acht moeten worden genomen.

Het onderzoek van het UNO-UMCG beoogt bij te dragen aan een goede implementatie van de Wet Zorg en Dwang, door handvatten te ontwikkelen voor de belangenweging rondom veiligheid en vrijheid voor de psychogeriatrische bewoner van het verpleeghuis.

Onderzoeksgroep
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers Sytse Zuidema, Sarah Janus en Elleke Landeweer, in samenwerking met specialist ouderengeneeskunde Anja de Groot van Icare, specialist ouderengeneeskunde Wilma Middelveld van Tangenborgh en jurist Brenda Frederiks van Amsterdam UMC.