Subsidie voor gezamenlijk grootschalig long-COVID-onderzoek waarin diverse methodes en gegevensbronnen worden gecombineerd

Onze onderzoekers prof. dr. Marjolein Berger en dr. Lilian Peters gaan vanaf oktober 2021 samen met de vakgroepen Huisartsgeneeskunde van het Radboud UMC en Maastricht UMC (www.consortiumhuisartsgeneeskunde.nl) en het Nivel 15 maanden onderzoek doen naar aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting, ook wel long-COVID genoemd. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW met 560.000 euro. Tijdens dit onderzoek gaat extra aandacht uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren.

Dit onderzoek, gecoördineerd door het NIVEL, biedt meer inzicht in de aard, ernst en duur van de klachten en in mogelijke onderliggende oorzaken van en risicofactoren voor het krijgen van long-COVID. Daarnaast worden zorgtrajecten van patiënten met long-COVID in kaart gebracht.


Combineren van methodes en gegevensbronnen geeft meer inzicht in long-COVID
Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes zullen worden gecombineerd: ten eerste worden geanonimiseerde zorggegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen en ziekenhuizen gecombineerd en geanalyseerd. Daarnaast worden gegevens geanalyseerd die verzameld in het ‘Nivel Coronacohort’. In dit cohort worden 250 mensen met corona gevolgd aan de hand van vragenlijstonderzoek en hun zorggegevens. Ten derde worden zorgverleners en patiënten geïnterviewd over hun ervaringen. Door alle resultaten die voortkomen uit deze deelonderzoeken naast elkaar te leggen beogen we meer inzicht te krijgen in het beloop en de ernst van long-COVID en daarmee bij te dragen aan betere zorg voor patiënten met long-COVID.

Onderzoeksvragen

  1. Wat zijn de aard, omvang, ernst en duur van de aanhoudende klachten na COVID-19 besmetting?
  2. Wat zijn mogelijke onderliggende oorzaken voor long-COVID en welke aanknopingspunten zijn er voor behandeling?
  3. Wat zijn de sociaaleconomische en demografische risicofactoren voor het ondervinden van aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting?
  4. Welke herstelzorg en nazorg ontvangen mensen met bewezen doorgemaakte COVID-19 die langdurig klachten houden? Hoe ervaren zij deze zorg?

ZonMw COVID-19-programma

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en is een van de projecten binnen hun COVID-19-programma. Met het COVID-19-programma draagt ZonMw bij aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de coronamaatregelen. Met hun partners creëren ze inzicht in de (mondiale,) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze en vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises als de coronapandemie.

Ook interessant
Dit onderzoek sluit aan op het gezamelijk onderzoek naar het zorggebruik in de huisartsenzorg waar onze afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde ook aan deelneemt. Hier zijn reeds twee factsheets over verschenen:

  1. In de eerste factsheet wordt ingegaan op de huisartsenzorg buiten kantooruren via de huisartsenpost voor de algemene bevolking en voor ouderen.
  2. In de tweede factsheet is er aandacht voor zwangeren en pas bevallen vrouwen.