Monitoren psychofarmaca in verpleeghuizen

De monitoring van psychofarmacagebruik verschilt per verpleeghuis. Volgens ziekenhuisapotheker Hans Mulder is er behoefte aan eenduidige afspraken over wat er gemonitord moet worden, door wie, wanneer en hoe vaak. Lees het interview met Hans Mulder >  

Achtergrond onderzoek
Bij het voorschrijven van psychofarmaca is medicatieveiligheid cruciaal. Zeker bij ouderen die in het verpleeghuis wonen en kampen met polyfarmacie, somatische co-morbiditeit, verstoorde slaap, overgewicht, roken en een gebrek aan lichaamsbeweging. Zij zijn vaak kwetsbaar en gevoelig voor bijwerkingen en geneesmiddelinteracties. Dit pleit voor structurele monitoring tijdens het psychofarmacagebruik, om klachten en risico’s vroeg te signaleren en bijwerkingen op te sporen en waar mogelijk te voorkomen of behandelen.  

Doel
Primair:

  • Onderzoeken welke monitoringsparameters behandelaars gemeten hebben en beschikbaar zijn in het medisch dossier voor het nemen van behandelbeslissingen tijdens psychofarmacagebruik door hun patiënten in verpleeghuizen. 
  • Onderzoeken wanneer en met welke frequentie een behandelaar monitoringsparameters laat bepalen en rapporteert in het medisch dossier.   

Secundair:

  • Onderzoeken in hoeverre de beschikbaarheid van gemeten monitoringsparameters bij psychofarmacagebruik overeenkomt met de aanbevolen parameters uit richtlijnen.  

Methode
Retrospectief onderzoek waarbij we vanaf een indexdatum (inclusiedatum) onderzoeken welke monitoringsparameters in het verleden zijn bepaald en beschikbaar zijn in het medisch dossier. Het onderzoek wordt uitgevoerd in verpleeghuizen die farmaceutische zorg krijgen van de apotheek van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen voor ouderen met een somatische en/of psychiatrische indicatie. Op de indexdatum wordt beoordeeld welke patiënten psychofarmaca gebruiken. Vervolgens kijken we welke laboratoriumgegevens en antropometrische gegevens beschikbaar zijn in het medisch dossier van de patiënt gedurende opname in het verpleeghuis.  

Fase
Dataverzameling is afgerond. De resultaten zijn naar verwachting medio 2019 beschikbaar. Het onderzoek is afgerond.

Deelnemende zorgorganisaties
Interzorg, Icare, Zorggroep Drenthe

Hoofdonderzoekers
Dr. H. Mulder, hoofdonderzoeker en penvoerder, ziekenhuisapotheker Wilhelmina Ziekenhuis Assen, afdeling klinische farmacie
Drs. J.Brouwer, apotheker/onderzoeker Wilhelmina Ziekenhuis Assen, afdeling klinische farmacie
Dr. H.J. Luijendijk, senior onderzoeker UNO-UMCG
Dr. F. Boersma, specialist ouderengeneeskunde
Prof. dr. S.U. Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie UMCG  

Contact
Hans Mulder: hans.mulder@wza.nl