Samen voor Gezondheid

Achtergrond

Sinds de lancering van nationale Actieprogramma Kansrijke Start (september 2018) staat het realiseren van de ‘best mogelijke start voor ieder kind’ hoog op de Nederlandse beleidsagenda. Ook in het Preventieakkoord verwijst de overheid naar samenwerking voor preventie op lokaal niveau en aansluiting bij het programma Kansrijke Start. Het College voor Perinatale Zorg formuleerde in haar onderzoeksagenda dat maximale samenwerking in het geboortezorgnetwerk noodzakelijk is, met een uitbreiding van de integrale samenwerking richting het sociaal domein en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

De samenwerking op het gebied van signaleren en preventie tussen zorgverleners werkzaam in het sociale domein en in de geboortezorg moet lokaal worden vormgegeven. Er is dan ook sprake van regionale en lokale variatie in het gebruik van screeningsinstrumenten voor vroegsignalering en de invulling van de lokale samenwerking. In de regio's Zuid-Limburg en Groningen wonen relatief veel zwangere vrouwen die leven in armoede.

In Groningen heeft een langere bestaande werkgroep als lokale coalitie Kansrijke Start een aanpak ontwikkeld voor signalering, doorgeleiding en preventie van problematiek bij zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. Deze aanpak bestaat uit het gebruik van ALPHA-NL voor vroegsignalering, het installeren van een telefonische advisering JGZ en 17 zorgpaden voor doorgeleiding van zwangeren in een kwetsbare situatie. In Zuid-Limburg is er bij aanvang van het onderzoek nog geen formele aanpak ontwikkeld. Innovaties in de zorg rondom het hanteren van een bredere kijk op gezondheid en meer ontwikkeling van De aanpak zal bestaan uit de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden, de organisatie van één aanspreekpunt bij de JGZ en het optimaliseren van de verloskundige anamnese middels Positieve Gezondheid.

 

Doelstelling

In Groningen wordt de bestaande aanpak gemonitord en geëvalueerd met als doel de implementatie te evalueren en bij te dragen aan duurzame borging. In Zuid-Limburg wordt er een haalbaarheidsonderzoek gedaan waarbij voorwaarden voor realisatie worden geïdentificeerd. Tevens vindt er evaluatie plaats van de belemmerende en bevorderende factoren van de Limburgse aanpak. De projectteams van beide onderzoeken staan voortdurend met elkaar in contact zodat opgedane expertise kan worden uitgewisseld om ontwikkeling en implementatie te versnellen.

Vraagstelling

Wat zijn de opbrengsten van twee multidisciplinaire zorgaanpakken bij kwetsbare zwangere vrouwen voor:

1) Het identificeren van kwetsbare zwangere vrouwen en

2) de doorgeleiding naar het sociale domein met JGZ als één/vast aanpsreekpunt, inclusief

3) de toepasbaarheid en bruikbaarheid van deze aanpakken vanuit het perspectief van cliënten en professionals?

 

Onderzoeksopzet

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een periode van twee jaar en bestaat uit dossieronderzoek; een wijkanalyse; surveyonderzoek en semigestructureerde interviews met verloskundig zorgverleners en stakeholders; en semigestructureerde interviews met cliënten.

 

Startdatum

1 september 2020

 

Status

April 2021: Werkpakket 2 van de 3 wordt uitgevoerd.

 

Projectgroep Groningen

Esther Feijen-de Jong, Marianne van den Hof-Boering, Linda Quadvlieg

 

Financiering

RAAK-SIA Publiek

 

Samenwerkingspartners

Werkgroep Kansrijke Start Groningen

Academie Verloskunde Amsterdam Groningen

Amsterdam UMC, afdeling Midwifery Science

Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland

Projectteam Samen Kwetsbaar, Samen Sterk

 

Meer weten?

e.i.feijen-de.jong@umcg.nl