Klinische stage

Inleiding

Het onderwijsprogramma tijdens de klinische stage richt zich op de spoedeisende geneeskunde, acute ziektebeelden en ziektebeelden waar klinische expertise voor nodig is. Steeds zal een vertaalslag worden gemaakt van de ziekenhuisgeneeskunde naar de huisartspraktijk. Op de huisartsenpost ziet de huisarts weliswaar acute ziektebeelden, maar de epidemiologie van deze aandoeningen blijft verschillend van die van de spoedeisende hulppost in het ziekenhuis.
In de huisartspraktijk werkt de huisarts met beperktere diagnostische middelen en met meer  onzekerheid.

De huisarts moet wel in staat zijn de dienstdoende specialist op adequate wijze ofwel te consulteren ofwel uit te leggen waarom een patiënt beoordeeld of opgenomen moet worden.
Het is nodig voldoende kennis en vaardigheden te hebben voor het diagnosticeren en behandelen van acute ziektebeelden. Bovendien worden ook in het ziekenhuis sociale vaardigheden verwacht in de omgang met de patiënt en zijn omgeving. Behalve aan acute ziektebeelden wordt ook aandacht besteed aan de samenwerking tussen huisarts en specialist, aan samenwerking met andere disciplines en aan een aantal onderwerpen waarbij klinische kennis en vaardigheden worden gerelateerd aan huisartsgeneeskundig handelen. 

Doelen voor de individuele aios

De aios zal in deze stage de eigen competenties verder ontwikkelen. Deze zijn geformuleerd in de itemlijst Competentie Beoordeling Lijst (ComBel). De aios stelt een individueel opleidingsprogramma op, dat besproken wordt  met de stageopleider op haalbaarheid en uitvoering. Na drie maanden en aan het einde, na zes maanden, beoordeelt de stageopleider het competentieniveau van de aios aan de hand van deze lijst.  Hierbij worden ook 10 zgn. KPB’s (korte praktijk beoordelingen) gebruikt. Er wordt door de opleider of een andere professional een aios-patiënt contact of vaardigheid geobserveerd en direct voorzien van feedback.

De terugkomdag

De klinische stage module start vier keer per jaar; in maart, juni, september en december. Aan het begin van deze stage krijgt de aios een zesdaagse landelijk georganiseerde cursus/training (Startclass-H2), waarin de aios nogmaals wordt getraind in de ABCDE toestandsbeeld beoordeling en wordt er onderwijs gegeven ter voorbereiding op het werken als arts op de spoedeisende hulp, zoals onder andere  Röntgendiagnostiek, ECG-beoordeling, etc.

Het groepsonderwijs vindt plaats op de Huisartsopleiding in Groningen of Zwolle of op locatie. Er zijn 13 terugkomdagen inclusief de toetsdag. Op de eerste terugkomdag worden onder andere de individuele leerdoelen geformuleerd en besproken. Verder wordt er tijdens de terugkomdagen onder begeleiding van 2 huisartsdocenten aandacht besteed aan uitwisselen van ervaringen, communicatie in spoedsituaties, met patiënt en familie, specialist en verpleging. Tijdens de overige terugkomdagen wordt aandacht besteed aan onderwerpen die zowel in de kliniek als in de huisartspraktijk van belang zijn.

 Hierbij komen de volgende  onderwerpen aan bod:

 • acute oogheelkunde
 • kinderneurologie
 • spoedeisende verloskunde
 • weefseldonatie
 • communicatie huisarts en specialist – Roos van Leary
 • brandwonden
 • cardiologie
 • bedreigde ademweg/coniotomie
 • ontregeling diabetes mellitus
 • acute urologie
 • aangezichtsletsels
 • spoedeisende hulp op de huisartsenpost
 • chirurgie in de huisartspraktijk
 • bewustzijnsstoornis; intoxicaties bij jongeren
 • samenwerking/overdracht ambulancedienst

Patiënten casus

Iedere aios geeft voor de groep een interactieve presentatie van een leerzame patiënten casus, die zij zelf behandeld hebben op de spoedeisende hulp.  De symptomatologie, diagnostiek, DD en behandeling van een acuut ziektebeeld, onderbouwd met de meest recente literatuur, komt hierbij ter sprake.  Daarbij is het de bedoeling om de richtlijnen van specialist en huisarts te vergelijken en de relevantie voor de huisarts te benadrukken.

 Literatuur

 • Reader START-class Huisartsgeneeskunde jaar 1,2-2016
 • Handboek Spoedeisende Geneeskunde -Auteur:  R.G.van Kesteren, Th.W.Wulterkens;. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2013
 • Medische Spoedsituaties-de systematische benadering-Tycho Olgers, Martine Oosterloo, Jan ter Maaten
 • Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk; - A.N. Goudswaard, C.J. in ’t Veld, W.L.M. Kramer., NHG, Utrecht, 2014
 • NHG Triagewijzer
 • NTS(Nederlandse Triage Standaard)
 • NHG standaarden