Keuzeonderwijs

De Huisartsopleiding UMCG heeft in haar visie staan dat aios tijdens de opleiding een toenemende mate van zelfstandigheid ontwikkelen. Hierbij past een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Naast het onderwijs dat wij op de terugkomdag in de groep organiseren, wordt aan individuele aios de gelegenheid geboden tot het volgen van extra verdiepend en/of verbredend onderwijs en/of stages. Dit onderwijs vindt plaats buiten de terugkomdag. Er zijn twee soorten keuzeonderwijs: 

1. Onderwijs om lacunes te verhelpen (alleen in jaar 1)

In het eerste jaar van de opleiding kan de aios tijdens de huisartsenstages in overleg met en gebruikmakend van het netwerk van de opleider tot maximaal vier weken buiten de opleidingspraktijk ervaring opdoen in het gebied van geconstateerde lacunes. De aios kan bijvoorbeeld een week meelopen met een dermatoloog of oogarts.

Beoordeling van de competenties waarin de aios tekortschiet, vindt niet plaats bij dit extra onderwijs. Het resultaat wordt beoordeeld binnen de reguliere opleiding (huisartsopleider en eigen groepsbegeleiders). 

2. Verdiepend en/of verbredend onderwijs 

2.1 Differentiatiemodules

Differentiatiemodules kunnen tot maximaal drie maanden opleidingstijd in beslag nemen (bij voorkeur verspreid over een heel jaar), tijdens de tweede fase van de opleiding (CZ- en GGZ-stage, tweede huisartsstage). Ze zijn bedoeld voor die aios die tijdens hun opleiding de wens en de ruimte hebben om zich substantieel te verdiepen in een bepaald onderdeel van het huisartsenvak. Meestal betreft het aios die bij aanvang van hun opleiding al weten dat zij huisarts met een bijzondere bekwaamheid willen worden.

Landelijke differentiatiemodules
Vanaf 1 maart 2016 kun je ter verdieping van je opleiding meedoen aan een van de landelijke differentiatiemodules. De landelijke modules sluiten qua thema aan bij een kaderopleiding. Deze worden aangeboden door de afdeling die de betreffende kaderopleiding organiseert. Wij, als huisartsopleiding UMCG, bieden de module Huisarts en GGZ aan. Voor deze module zijn twee instroom momenten per jaar, t.w. september en maart en bevat 8 onderwijsdagen. Deze dagen vinden plaats op onze locatie in Zwolle. 

Zie voor informatie: Introductiefilm GGZ module

Informatie over deze en andere landelijke differentiaties vind je op de site van HON
Voor vragen kan je terecht bij de onderwijsmedewerkers van jaar 3.

Lokale differentiatiemodules

Je kunt ook kiezen voor een van de lokale differentiatiemodules van de huisartopleiding UMCG.

2.2 Verdiepingsonderwijs

Verdiepingsprogramma's zijn bedoeld voor aios die de wens en de ruimte hebben om zich tijdens de opleiding in een bepaald onderdeel van het huisartsenvak meer dan gemiddeld te verdiepen. Ze worden uitsluitend aangeboden in de tweede fase van de opleiding (GGZ- en CZ-module en jaar 3). De tijdsinvestering en werkbelasting van dit onderwijs is zeer wisselend.

Voor deelname is toestemming van de opleider waar de aios op dat moment in de praktijk werkt, vereist, omdat die er het beste zicht op heeft of de aios de extra werkbelasting aankan.

Ook alumni en opleiders kunnen voor deze programma's worden uitgenodigd. 

Kenmerken van de verdiepingsprogramma's:

  • De programma's bevinden zich binnen de competentiegebieden van de huisarts en maken geen onderdeel uit van het 'gewone' curriculum.
  • De programma's hebben een substantieel kleinere omvang dan een differentiatiemodule. De bijeenkomsten beslaan minimaal eenmalig een uur tot maximaal twee keer een halve dag, met eventueel een 'praktijkwerkopdracht' die maximaal 8 uur tijd in beslag neemt. Uitzondering hierop is de verdiepingscursus praktijkmanagement, die meer tijd in beslag neemt en waar we aios (en opleiders) toe stimuleren, tenzij ze al hun tijd nodig hebben voor het reguliere programma. Zie hieronder voor meer informatie.
  • Het onderwijs binnen de keuzeprogramma's die door de opleiding zelf worden aangeboden, vindt plaats op maandag of dinsdag in onze eigen groepsruimtes. De locatie kan Groningen of Zwolle zijn.
  • Tijdens de gehele tweede fase kunnen keuzeprogramma's aan aios worden aangeboden. Uitzondering is de verdiepingscursus praktijkmanagement; daarvan moeten de data vaststaan bij de aanvang van jaar 3, zodat aios en opleider de cursus ruim van tevoren kunnen inplannen. Een lijst van keuzeprogramma's is in ontwikkeling. Zowel docenten als aios kunnen ideeën voor keuzeprogramma's voorleggen aan de curriculumcommissie.