Inhoud opleiding

Inhoud van de opleiding in Groningen

De Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen is onderdeel van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde. De instellingen bevinden zich in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. 

Uitgangspunten
Dit zijn de vijf belangrijke uitgangspunten voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, zoals benoemd in het landelijke opleidingsplan:

  1. De beroepspraktijk (voor toelichting zie verderop)
  2. Competentiegericht leren en opleiden met ‘medisch handelen’ als centraal uitgangspunt
  3. Kenmerkende beroepssituaties: (oefen)situaties die representatief zijn voor het werkveld voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  4. Krachtige en dynamische leeromgeving: door de combinatie van werken in de praktijk, cursorisch onderwijs, intra- en interprofessioneel samenwerken, supervisie, voortgangsgesprekken, toetsing en beoordeling
  5. Verantwoordelijkheid van jou als aios voor je eigen leerproces. Dat betekent: een leertraject op maat en een individueel opleidingsschema en -plan. Dit vraagt van jou als aios een actieve, reflecterende en verantwoordelijke manier van werken en leren waarin je eigenaar bent en blijft van je eigen leerproces en opleidingsplan.


Praktijkopleiding
Het belangrijkste deel van de opleiding (ongeveer 80%) vindt plaats in de praktijk. De beroepspraktijk is het vertrekpunt voor het leren en opleiden. De praktijkopleiding bestaat uit drie opleidingsperiodes en drie stages, verdeeld over de totale opleidingsduur van drie jaar. Tijdens deze opleidingsperiodes word je begeleid door een opleider of opleidingsgroep en tijdens de stages door een stagebegeleider. Daarnaast volg je 1 dag in de week cursorisch onderwijs plaats (de terugkomdag). Het cursorisch onderwijs heeft twee primaire uitgangspunten: (1) de reflectie op het eigen handelen en (2) het verdiepen van kennis en vaardigheden, aansluitend op de praktijkvoering.


Jaar 1: vier leerlijnen
Bij de start van de opleiding heb je een tweedaagse introductie op een van de Waddeneilanden waarin kennismaking en teambuilding centraal staat. Het programma van het terugkomonderwijs wordt in het eerste jaar gekenmerkt door een gevarieerd up-to-date kennis- en vaardighedenonderwijs, afgewisseld met ruimte voor reflectie, intervisie en supervisie. In het eerste jaar zijn er ongeveer 40 terugkomdagen, grotendeels georganiseerd in de vorm van een vaste wekelijkse terugkomdag op woensdag in het UMCG. Het cursorisch onderwijs in het eerste jaar is gebaseerd op vier leerlijnen, die in de praktijk veel overlap met elkaar zullen vertonen: Medisch handelen, methodisch werken, communicatie en praktijkvoering. Terugkerende vormen van onderwijs zijn: ervaringen uitwisselen, casusonderwijs, mentorbegeleiding en de wetenschappelijke vorming.


Jaar 2 en 3: basis en verdieping
Het 2e jaar kent twee basismodules: de module ziekenhuis en de module ambulante GGZ. Het 3e jaar kent drie basismodules: geriatrische revalidatiezorg (GRZ), palliatieve zorg, consultatie-vaardigheden in de eerste lijn. Het landelijke onderwijs kent, naast de aan de modules verbonden landelijke terugkomdagen, ook een aantal verdiepingscursussen die in het tweede of derde jaar kunnen worden gevolgd: a) verdieping psychogeriatrie, b) verdieping somatiek en c) de module leiderschap en organisatie.


Keuzevrijheid

In het onderwijsprogramma van het tweede en derde jaar is ruimte voor meer autonomie en keuzevrijheid, waarbij je aan de hand van je leerdoelen, een keuze maakt uit het modulaire aanbod. In deze leerjaren worden er ook 25 dagen landelijk georganiseerd onderwijs aangeboden. Doel is tailormade onderwijs met een creatieve twist. Speciale aandachtsgebieden tijdens het cursorische onderwijs in het 2e en 3e jaar zijn de ontwikkelingen in de extramurale zorg, de juridische en maatschappelijke ontwikkelingen, het vorm geven aan taakdelegatie en de navenante vaardigheden als medisch leiderschap en organisatietalent. Oog is er ook voor de technologische en andere ontwikkelingen in de ouderenzorg. Het wetenschappelijk onderwijs wordt op een vernieuwende wijze vormgegeven.

Lees ook:

Terug naar homepage opleiding >