Info voor aios jaar 3

In het derde jaar werk je opnieuw in een huisartsenpraktijk en vindt het onderwijs plaats op donderdag. In dit jaar staan complexe en chronische gezondheidsproblemen centraal. Daarnaast is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling tot huisarts. De terugkomdagen worden over het algemeen door één groepsbegeleider begeleid.

Je kunt in principe per 1 september, 1 december, 1 maart of 1 juni starten met het derde jaar. Je start met een volledige werkweek in de opleidingspraktijk. In de tweede week begint de groep met een introductiedag op de Huisartsopleiding, meestal doorlopend in de avond. Gedurende de eerste maand van het derde jaar kun je geen vrije dagen opnemen. Het is mogelijk om het derde jaar te volgen met een deeltijdaanstelling van ten minste 60%.

Voorbereiding en koppeling

Drie maanden voordat je begint met het derde jaar word je uitgenodigd om je profiel in te vullen in het digitale koppelingssysteem. Bekijk ook het geografisch overzicht van de locaties van onze opleiders. Zodra je een koppelingsvoorstel hebt ontvangen, neem je het initiatief om met de beoogde opleider kennis te maken. Het is van groot belang om dit zo spoedig mogelijk te doen. Je voorkomt op die manier vertraging voor jezelf en, aangezien alle koppelingen met elkaar samenhangen, voor anderen. Als dit gesprek naar tevredenheid is verlopen, geef je dit aan het secretariaat door. Mochten er twijfels of onduidelijkheden zijn, dan horen we dat uiteraard ook graag zo snel mogelijk. 

Aan het werk in een opleidingspraktijk

Met een voltijdsaanstelling ben je vier dagen per week aan het werk als huisarts in je opleidingspraktijk. Het gaat in dit jaar vooral om het ontwikkelen van een eigen stijl en het versterken van de beroepscompetenties. De zelfstandige periode van twee weken vindt al in de vijfde maand plaats. Hierin functioneer je twee weken zelfstandig als huisarts in de opleidingspraktijk. Zie voor meer informatie bijlage G uit het instituutsreglement.

Je hebt je eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het behalen van het competentieprofiel van de huisarts. Daartoe maak je geregeld opnames van consulten die je bespreekt met je opleider. Je zorgt ervoor dat je in de opleidingspraktijk werkt aan je eigen leerdoelen en onderwijsopdrachten. Je neemt zelf het initiatief voor het plannen van voortgangsgesprekken met je opleider. 

Terugkomdagen op het instituut

Op donderdag bezoek je een terugkomdag in een groep van zo'n 6-12 aios. Een dag duurt in de regel van 9.30 tot 16.00 uur. De groep wordt begeleid door een groepsbegeleider, dit is meestal een huisarts. Daarnaast zijn er regelmatig gastdocenten. De groepsbegeleider faciliteert de reflectie op het werken in de huisartsenpraktijk, hier wordt uitvoerig aandacht aan besteed. Verder is je groepsbegeleider verantwoordelijk voor het bevorderen en medebeoordelen van je voortgang. Ook met je groepsbegeleider houd je eens per kwartaal een voortgangsgesprek.

Naast ruimte voor het uitwisselen van ervaringen in de praktijk is er tijd voor het bespreken van video-opnamen van consulten. Hierbij ligt de focus op opfrissen van kennis hierover uit het eerste jaar en op verdere verdieping. De donderdagmiddagen zijn ofwel gericht op het onderwerp reflectie, ofwel op een inhoudelijk onderwerp. We behandelen in ieder geval de volgende thema's:

  • palliatieve zorg 
  • chronische ziekten (diabetes, hart- en vaatziekten, COPD) 
  • somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 
  • euthanasie 
  • rouw 
  • motiverende gespreksvoering 
  • seks en communicatie 
  • praktijkmanagement 
  • omgaan met fouten

Gedurende het hele jaar is er op diverse momenten aandacht voor wetenschappelijke verdieping. Daarnaast is er ruimte om met zelfgekozen onderwerpen aan het werk te gaan.

Je rooster staat in Nestor. Via de mededelingenpagina van je groep en het rooster zelf vind je inhoudelijke en organisatorische informatie over het onderwijs. Zie voor uitleg over Nestor en ander online voorzieningen Digitale faciliteiten. Informatie over huishoudelijke zaken vind je in de Huisregels van de opleiding.

Toetsen en beoordelen

De huisartsopleider en de aios voeren geregeld gesprekken over de voortgang. Iedere drie maanden vullen de huisartsopleider en de groepsbegeleiders ieder een Competentie Beoordelingslijst (ComBel) in. De aios stelt naar aanleiding van deze gesprekken twee of drie leerdoelen op en bespreekt deze met de opleider. Vervolgens voeren de groepsbegeleiders met de aios een voortgangsgesprek over de opleidingssituatie en het functioneren van de aios in de groep. Tevens worden er afspraken gemaakt over de voortgang.

Je bewaakt zelf je eigen opleidingstraject, via het E-portfolio.

Diensten

Je moet in het derde jaar minimaal twintig avond-, nacht- of weekenddiensten doen. Deze kunnen het hele jaar door plaatsvinden. Je houdt zelf bij hoeveel en wat voor soort diensten je verricht. Dit geef je iedere drie maanden aan op de ComBel. Het is de bedoeling dat je in de loop van het jaar de verschillende soorten diensten, ook de nachtdiensten, zelfstandig gaat doen. Hiervoor dien je in het bezit te zijn van door de opleider ondertekende bekwaamheidsverklaringen. Voor het doen van diensten op de post zijn een landelijke richtlijn en diverse standaarddocumenten ontwikkeld. Deze zijn te vinden in de leidraad diensten op de website van de SBOH. Als je je diensten bij een huisartsenpost doet, is het van belang dat je deelneemt aan een introductiecursus en dat je in het bezit bent van een geldig BLS-AED-certificaat en een UZI-pas. De opfriscursus BLS-AED wordt op een van de donderdagen in het eerste kwartaal van het derde jaar aangeboden.

Doe je geen dienst in een dienstenstructuur, dan is de richtlijn in het Lokaal toetsplan van kracht. Biedt deze richtlijn onvoldoende houvast, dan is maatwerk aan de orde. Overleg hierover met je opleider en groepsbegeleider.

Afronding opleiding

De laatste donderdag van elk kwartaal vindt de officiële afsluiting van de opleiding plaats. Bij deze gelegenheid wordt er een inhoudelijke presentatie van je verwacht en is er ruimte voor je opleider om je te feliciteren. Je mag hiervoor familie en vrienden uitnodigen. Het is een bijeenkomst met een feestelijk tintje! Lees hier meer informatie over de afronding van de opleiding.