Info voor aios jaar 2

In het tweede jaar ben je vier dagen per week aan het werk op een stageplaats. De vijfde dag volg je onderwijs op het instituut (TKD). Het jaar bestaat uit een klinische stage van 26 weken, een stage chronisch complexe problematiek van 13 weken en een stage psychiatrische en psychosociale problematiek van 13 weken. In het overzicht stageplaatsen kun je zien welke stages waar aangeboden worden.  

Iedere aios heeft recht op 6 weken vakantie per jaar. Je dient dit evenredig over de stages te verdelen. Je overlegt dit met je stageopleider en groepsbegeleider. Je modulebegeleiders zijn je eerste aanspreekpunten van de opleiding. Vragen die niet bij hen kunnen worden neergelegd, richt je aan de volgende medewerkers: 

Voorbereiding en koppeling

Zodra de vrijstellingen bekend zijn, kun je je voorkeur voor een stageplek aangeven op het formulier Voorkeuren Stages (dit ontvang je op het instituut). Dit formulier dient te worden ingeleverd bij Stageplanning en -beheer. Lees voor het invullen goed het leerwerkplan van je beoogde stageplekken door. Deze zijn te vinden op Nestor > Huisartsopleiding Algemeen > Onderwijs jaar 2. Hier vind je het uitgebreide profiel van de stageplek en de dagen die je aanwezig dient te zijn. Na indeling ontvang je een voorlopig koppelingsvoorstel. Je hebt daarna een week de tijd om te ruilen, waarna de definitieve koppeling plaatsvindt.

Parttime werken

In het tweede jaar is het mogelijk om de opleiding parttime te doen. Je aanstelling tijdens de stage chronisch complexe problematiek en de stage psychiatrische en psychosociale problematiek dient minimaal 85% te zijn.

De Klinische stage wordt in principe voltijds (100%) gedaan. We proberen in overleg met stageplaatsen weliswaar parttime mogelijkheden te creëren (uitsluitend 70% met als gevolg een stageverlenging van 13 weken), maar we kunnen geen garantie bieden op deze mogelijkheid.

Aan het werk op een stageplek

In het tweede jaar leer je door als arts-assistent op verschillende stageplekken te werken. De begeleiding door je opleider is dan ook anders dan je gewend bent op de huisartsenpraktijk in je eerste jaar. Een maand voorafgaand aan ieder stageperiode neem je contact op met je stagebegeleider. Je maakt dan afspraken over je inwerkperiode en werkplanning. Tevens bespreek je je leerstijl en bereid je je leerplan (je doelen voor die specifieke stage) voor. Denk eraan dat je ook je aandachtspunten uit jaar 1 hierin meeneemt. Je neemt dit mee op papier en bespreekt de haalbaarheid op de specifieke stageplek.

Tijdens de stage word je begeleid in de patiëntenzorg die je levert. Deze begeleiding kan ook uitbesteed zijn aan diverse andere artsen die werkzaam zijn op deze stageplek. Je stageopleider houdt de regie en doet de voortgangsgesprekken en de eindbeoordeling. Je wordt geacht om per stage jezelf minimaal vijf keer te laten observeren tijdens je werkzaamheden. Dit gebeurt middels de Korte Praktijkbeoordeling (KPB), een gestructureerd feedbackinstrument. Onder de KPB vind je een korte instructie.

Tijdens de klinische stage werk je drie tot zes maanden op de eerste hulp van een ziekenhuis. Daarnaast werk je drie maanden in een verpleeghuis of revalidatie-instelling en drie maanden in een instelling voor de GGZ en/of verslavingszorg. Iedere stageplaats heeft zijn eigen kenmerken en biedt daarom specifieke aanknopingspunten voor het samenstellen van individuele leerdoelen. Voor de klinische stages binnen ziekenhuizen maakt de SBOH individuele afspraken met de betreffende ziekenhuizen. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de SBOH. Informatie over erkenningen van stageplekken en stageopleiders kun je vinden op website van de RGS (Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten)

Terugkomdagen op het instituut (TKD)

In Groningen volg je op woensdag onderwijs (terugkomdagen) op het instituut met de andere aios die de module volgen. In Zwolle zijn de TKD op de donderdag gepland. Aios die hun klinische stage volgen bij een SEH nemen deel aan de verplichte landelijke cursus de STARtclass.

Een dag duurt in de regel van half tien tot vier uur. De groep wordt begeleid door een huisarts en een gedragswetenschapper. Daarnaast zijn er regelmatig gastdocenten. De groepsbegeleiders faciliteren de reflectie op het werken in de huisartsenpraktijk. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het bevorderden en mede beoordelen van je voortgang. Ook met je groepsbegeleiders houd je eens per kwartaal een voortgangsgesprek.

Het groepsonderwijs is gekoppeld aan de stages. Er zijn daarom drie onderwijsmodules in het tweede jaar. Het rooster van de terugkomdagen kun je hieronder vinden op de website. Klik je op het oranje bolletje dan krijg je de onderwijsprogramma’s met bijbehorende literatuur te zien. Het rooster is ook te vinden op Nestor.

Diensten

Op de Spoedeisende hulp werk je in de dienstenstructuur van het ziekenhuis. Je wordt evenredig ingedeeld met de overige a(n)ios die op de spoed werken (dag, avond en nacht). Gedurende de stages chronische zorg en psychiatrie hoef je geen diensten te doen.