Huisartsopleiding in 2-fasen

Tot nu toe was onze huisartsopleiding verdeeld in 2 jaarstages bij de huisarts en daartussen drie 'externe' stages in het 2e jaar met bijbehorend onderwijsprogramma’s op de terugkomdagen. Maar we zien de verschuivingen van de tweede lijn naar de huisarts, POH'ers die grotendeels zelfstandig een deel van de huisartsenzorg uitvoeren, toenemende en nieuwe vormen van samenwerking in wijkteams, specialisten ouderengeneeskunde als consulent in de eerste lijn. Aansluiting vinden bij deze ontwikkelingen is nodig. We zoeken naar meer verbinding met wat er in de tweede lijn gebeurt en waar de huisarts toenemend voor verantwoordelijk is. Daarom hebben we besloten de huisartsopleiding nu te verdelen in twee fasen, in plaats van in drie jaren: een 'acute zorg en korte episode fase' en een 'chronische en complexe zorg fase'.  Niet alleen een organisatorische verandering, want het is de bedoeling dat we ook inhoudelijk meer verbinding gaan aanbrengen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een toekomstbestendig plan, aios, staf en opleiders worden hierbij betrokken. In maart 2019 zal het eerste concept plan klaar zijn naar alle waarschijnlijkheid, waarna er gefaseerd met de implementatie kan worden gestart.