FAQ

Op deze pagina vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen in relatie tot het coronavirus.

Informatie is voor het laatst bijgewerkt op 26 augustus 2021.

Algemeen

Als thuiswerken geen optie is na terugkeer uit 'code' land, zijn het dan vakantiedagen of ziekte, of nog een andere vorm van verlof?

Zie veelgestelde op de website van de SBOH. Lees verder>>

De praktijk/instelling vraagt of ik extra uren wil werken. Mag ik dat doen?

De SBOH ondersteunt de verzoeken van praktijken en instellingen om aios tijdelijk extra uren te laten werken. De SBOH vertrouwt op je medewerking als er een beroep op je wordt gedaan. De Cao SBOH is van toepassing. In de huisartspraktijk is er geen mogelijkheid voor het declareren van ORT en overwerk, maar geldt een “tijd voor tijd” regeling.

Een congres(reis) waarvoor ik als aioto van de SBOH toestemming heb gekregen is geannuleerd. Kan ik de betaalde congreskosten (inclusief reis) bij de SBOH declareren?

Kijk op de website van de SBOH voor de antwoorden op de veelgestelde vragen. Lees verder>>

Mag ik naast mijn reguliere opleiding bij een huisartspraktijk voor 1 dag per week ingezet worden op de SEH?

Nee. Het is niet geoorloofd om op meerdere plekken tegelijkertijd ingezet te worden. Dit in verband met het beperken van de verspreiding van het coronavirus.

Een aios mag wél afwisselend in de huisartsenpraktijk en op de HAP werken, zoals reeds gebruikelijk is tijdens de reguliere opleiding.

Tot wanneer duren de maatregelen?

Wij volgen de landelijke, UMCG en RUG maatregelen. 

Wat kunnen aios en opleider doen om opleidingsklimaat te bewaken? Advies van LOVAH in afstemming met Huisartsopleiding UMCG:

De COVID-19 crisis vergt veel aanpassingsvermogen van onze opleidingsplekken. Op verschillende plekken wordt een verschillend beleid gekozen ten aanzien van hoe om te gaan met deze pandemie. Uiteraard heeft het beleid van je opleidingsplek invloed op jou als aios. We willen je verzoeken om bij jezelf na te gaan wat de invloed op jou is van de vorm die je opleider gekozen heeft. Deze nieuwe manier van werken  kan best weer een tijd aanhouden, dus: is dit een manier waarop jij als aios het een tijdje vol kan houden? We adviseren om jouw rol en wensen in deze situatie bespreekbaar te maken met je opleider. Het mooist zou natuurlijk zijn als je betrokken kan zijn bij het maken van het beleid op je opleidingsplek, omdat dit een heel leerzame ervaring kan zijn. We willen daarom ook de opleiders aanmoedigen om, waar mogelijk en wenselijk, de aios te betrekken bij dit proces. Daarnaast adviseren we je om onderling op de terugkomdag de manier waarop jullie ermee omgaan uit te wisselen en eventuele tips van anderen weer met je opleider te bespreken. Mochten er toch problemen ontstaan voor jou als aios, horen we dit graag via de LOVAH zodat we samen met de opleiding kunnen kijken naar een oplossing.

Wat zegt de RGS?

Klik hier voor de antwoorden op diverse vragen in relatie tot het coronavirus en de opleiding.

Wat zijn de voorwaarden voor een waarnemend opleider?
 • Minimaal 3 jaar praktijkervaring (ten minste 0,5 fte). NB: Leidraad wordt hierop aangepast.
 • Ten minste 20 diensten verricht op de betreffende huisartsenpost.
 • Aantoonbare affiniteit met opleiden.
Wordt mijn opleiding verlengd door de coronapandemie?

Nee, naar alle waarschijnlijkheid wordt je opleiding niet verlengd door deze situatie. De opleiding moet minimaal 21 maanden huisartsenstage bevatten en er is geen reden te denken dat dat voor wie dan ook in gevaar komt. Waar je wel op moet letten als je tijdelijk wordt ingezet in een ziekenhuis, is dat die tijd niet meetelt als huisartsenstage, ook al zit je officieel in een huisartsenjaar. Mocht je zelf vinden dat je niet genoeg hebt kunnen leren om verder te gaan, bespreek dit dan met je opleider en je groepsbegeleider. In het derde Combelgesprek zal er naar gevraagd worden.

Inzet aios op de huisartsenpost (HAP)

Kan de aios voor alle taken op de huisartsenpost ingezet worden?

De aios moet toegerust zijn voor de gevraagde taak. De aios kan ook voor taken worden ingezet die een toevoeging zijn voor zijn/haar eigen ervaring. Een voorbeeld is de inzet in de rol van triagist. Bij de taak als triagist is supervisie door de telefoon/regiearts gewenst.

Zie voor meer informatie de website van Huisartsopleiding Nederland.

Mag de aios ook de telefoon/regiearts-taken uitvoeren?

Als de aios de bekwaamheidsverklaring telefoonarts heeft verworven, kan op een kleine post deze taak door een aios in de eindfase van jaar 3 met supervisie wel worden uitgevoerd. Op een grote post is dat niet gewenst gezien de complexiteit en veelheid van vragen.

In Friesland doen aios in het derde jaar wanneer zij stagelopen bij een regiearts onder begeleiding telefonische consulten.

TIP 1: omdat er tijdens de Coronapandemie een verschuiving is opgetreden van fysieke consulten naar telefonische consulten en beeldbellen biedt dit voor de aios extra kansen om vertrouwd te raken met triage, ABCDE denken en urgentiedenken. Het is aan te bevelen om aios triagediensten te laten doen: eerstejaars onder supervisie van een triagist en derdejaars telefoondiensten onder supervisie van de opleider of een (waarnemend) telefoonarts

Mag ik, naast mijn normale HAP diensten met mijn opleider, calamiteitendiensten doen op verzoek van een huisartsenpost of 'coronapost'?

Ja, mits instituut en opleider hiermee akkoord gaan èn de SBOH met deze huisartsenpost, “Coronapost” een calamiteitencontract heeft. Het instituut geeft deze toestemming via de normale koppelingsprocedure door aan de SBOH.

Wat moet ik weten over de inzet van de aios op de huisartsenpost?

In de huidige omstandigheden zijn m.b.t. de inzet van de aios op de huisartsenpost drie situaties mogelijk. Deze en de aanvullende informatie lees je in de 'Handreiking inzet van aios in coronatijd'.

Voor de informatie over de inzet van de aios op de huisartsenpost verwijzen we je naar de informatie op de website van Huisartsopleiding Nederland.

Onderwijs

Hoe zit het met de terugkomdagen?

De terugkomdagen vinden vanaf 18 mei 2021 weer deels fysiek plaats. We streven er naar om een optimale mix te vinden van online en fysiek onderwijs.

 

Wat gebeurt er met de STARtclassen jaar 1 en 2?

Kijk voor de meest actuele informatie op de website van Schola Medica.

Quarantaine tijdens de huisartsopleiding

Hoe omgaan met aios in quarantaineperiode(s) en gevolgen voor de opleidingstijd?
 • Een aios in quarantaine kan alleen bij hoge uitzondering - als de zorgcontinuïteit in het geding komt - in de praktijk aan het werk, mits de aios geen COVID-19-gerelateerde klachten heeft en over beschermingsmiddelen beschikt conform richtlijn RIVM.
 • Gedurende quarantaine zijn er mogelijkheden om de aios vanuit huis werkzaamheden voor de praktijk te laten doen, zoals beeldbellen of uitwerken van innovaties t.b.v. de praktijk. Of deze werkzaamheden worden aangemerkt als opleidingswerkzaamheden wordt bepaald in de opleidingsdriehoek (aios, opleider, instituut).
 • Het is aan het opleidingsinstituut en opleiders hoe er wordt toegezien op het naleven van de RIVM-richtlijnen en hoe er wordt omgegaan met wachttijd.
 • Als een aios wacht op de testresultaten is de aios afwezig vanwege niet medische redenen. Dit moet de aios ook zo registreren (zie instructie op de website van de SBOH).
 • Het RGS staat een afwezigheid van maximaal 10 dagen per opleidingsjaar toe. Eenmalig 10 dagen quarantaine heeft dus geen gevolgen voor de opleidingsperiode. Indien de aios herhaaldelijk in quarantaine moet, heeft dat mogelijk wel gevolgen voor verlenging van de opleiding. Overleg hierover vindt plaats tussen instituut, opleider en aios. Er wordt dus in de opleidingsdriehoek gestuurd op individuele situaties.

Inzet bij quarantaine

Zorgmedewerkers
volgen in de basis het beleid voor alle burgers in Nederland: tijdens
quarantaine blijf je thuis. Alleen in uitzonderingssituaties, waarbij de
continuïteit van zorg in het geding kan komen door dreigende personele krapte,
is er ruimte voor uitzonderingen. De instelling formuleert criteria (eventueel
met benoemen van specifieke functies) wanneer de continuïteit van zorg in het
geding komt en waarbij werknemers ten tijde van quarantaine bij uitzondering
wel kunnen werken. Werkgevers kunnen dit in overleg met de bedrijfsarts en
personeelsvertegenwoordiging en eventueel de GGD formuleren. Het uitgangspunt
hierbij is dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, ook met betrekking
tot patiëntveiligheid. Indien een medewerker vragen heeft over dit beleid, een
wel/niet te maken uitzondering of zijn medische situatie (ook in het licht van
de noodzaak te werken met PBM), heeft deze de mogelijkheid contact op te nemen
met een bedrijfsarts of eventueel de GGD voor een onafhankelijk advies.
 De quarantaineperiode van 10 dagen blijft ook gelden als er in die
periode een test op SARS-CoV-2 wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld vanwege klachten)
en de uitslag negatief is. De test is een momentopname. De test laat niet zien
of de ziekte nog zal ontstaan

Wanneer in quarantaine?

Voor de huisartsopleiding zijn - net als voor de SBOH - de landelijke RIVM-richtlijnen leidend, ook wat betreft het quarantainebeleid.


Wanneer ga je in quarantaine?

 • Als je nauw contact hebt gehad met een besmette patiënt of iemand in je huishouden positief is getest.
 • Als je in een land/gebied bent geweest dat is aangemerkt als COVID-19-risicogebied, waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt.
 • Als je corona gerelateerde klachten hebt en je wacht op de testuitslag.

Vijf dagen na risico op besmetting kan je je laten testen en kan bij een negatieve testuitslag de quarantaine worden opgeheven.

NB Krijg je in de quarantaineperiode klachten? Dan direct testen.

Toetsing en beoordeling

Kom ik aan voldoende diensten?

Zoals is vastgelegd in de Leidraad Diensten is het de verantwoordelijkheid van de opleider om ervoor te zorgen dat de aios minimaal 20 diensten kan doen. Als de opleider dit aantal niet zelf kan bieden, dient de opleider een waarnemend opleider te zoeken.

Wat zijn de voorwaarden voor een waarnemend opleider?

 • Minimaal 3 jaar praktijkervaring (ten minste 0,5 fte). NB: In de Leidraad staat 5 jaar, dit wordt aangepast.
 • Ten minste 20 diensten verricht op de betreffende huisartsenpost.
 • Aantoonbare affiniteit met opleiden.

Kom ik toe aan voldoende KPB's?

We gaan ervan uit dat het mogelijk is om voldoende KPB’s in te vullen, mocht het niet lukken om samen voldoende patiënten te zien, kunnen jullie hier creatief mee omgaan:  geef bij voorbeeld een beoordeling van een telefoongesprek of van een videoconsult. Ook kun je de POH consulten laten beoordelen of de assistente of praktijkmanager een beoordeling van de samenwerkingsvaardigheden of organisatorische kwaliteiten laten geven.

Toetsing en beoordeling tijdens de coronapandemie
 • APC-toets jaar 1

Meer informatie lees je op Dock.

 • CAT jaar 1

Wordt digitaal afgenomen

 • KOV jaar 1

Wordt landelijk digitaal afgenomen (educatief)

 • LHK-toets

De LHK vindt in september 2021 online plaats en een betreft een open boek LHK-toets. De toets heeft nu vooral educatieve waarde, het is belangrijk om de LHK-toets na te bespreken, zowel in de opleidingspraktijk als in de groep op de terugkomdag.
Daarnaast betekent dit dat de beoordeling van de medische kennis nog meer bij de opleider komt te liggen. We vragen de opleiders dan ook om bij twijfel of de aios voldoende medische kennis heeft dit met de aios te bespreken en er met hem of haar een verbeterplan voor te maken, in samenspraak met de groepsbegeleider, zoals dit ook geldt voor iemand die een onvoldoende heeft gehaald voor de LHK-toets. Het is uiteraard nu nog meer van belang om te toetsen of de leerdoelen behaald zijn, zowel door de opleider als door de groepsbegeleider indien er een verbetertraject is gestart.
De groepsbegeleiders kunnen de aios zelf LHK-vragen laten maken, dit blijkt bijzonder nuttig te zijn, aios die dit doen blijken daarna significant hoger te scoren op de LHK-toets.

Daarnaast adviseren we de aios om PIN’s te maken, dit kan individueel, samen met andere aios of met de opleider.

Het klinisch redeneren kan bijvoorbeeld met de STAMPPOT-methode geoefend worden (zie Huisarts en opleiden van Rien van Hemert e.a. p 114-120).

 • Combel/voortgangsgesprekken

Een aantal competenties zijn nu misschien lastiger te beoordelen dan normaal, bv medisch handelen en communicatie. Over andere competenties, zoals organiseren, samenwerken, maatschappelijk handelen en professionaliteit kunnen jullie nu vaak meer zeggen dan voorheen het geval was.
Benoem zaken die die je specifiek nu opvallen: hoe stelt de aios zich op in de organisatie, in de samenwerking met bij voorbeeld de thuiszorg. Hoe gaat hij/zij om met de stress van de crisis, houdt hij/zij werk-privé in balans en reflecteert de aios goed op zijn of haar eigen handelen. De narratieve feedback is in de eerste plaats belangrijk voor de aios, maar ook voor de groepsbegeleider is de beoordeling door de opleider van belang.
De invoering van het (online) driegesprek ook in het eerste jaar is hierbij behulpzaam.

 

 • Verlenging van de opleiding

We gaan ervan uit dat er geen verlenging van de opleiding nodig is, indien er gerede twijfel bestaat over de voortgang van een aios is het mogelijk om een verlenging van de opleiding aan te vragen in overleg met de groepsbegeleider en de teamleider.

 

Zie ook de Landelijke berichtgeving

>>Lees verder voor de landelijke berichtgeving

 

Deze informatie zal aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen en in ieder geval begin januari 2021 herzien worden.

Ziekte, verzuim, zwangerschap en vakantie

Borstvoeding

De bedrijfsartsen ontvangen met regelmaat vragen van aios over borstvoeding. Navraag door de SBOH bij haar arbodienst Zorg van de Zaak leert dat het coronavirus niet via de moedermelk overgedragen wordt aan het kind en dat er daarom geen speciale maatregelen op het werk nodig zijn in verband met de borstvoeding.

Ik ben besmet met het coronavirus, moet ik mij nu ziek melden?

Zie de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website van de SBOH. Lees verder>>

Ik ben ziek, wat nu?

Als je ziek bent, meld je dat via de gebruikelijke kanalen bij de SBOH, je opleider en de groepsbegeleider.

Ik ben zwanger, kan ik blijven werken?

Zie de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website van de SBOH. Lees verder>>

Ik heb mij in verband met (verkoudheids)klachten laten testen en ik ben in afwachting van de testuitslag. Moet ik mij bij de SBOH ziekmelden?

Zie de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website van de SBOH. Lees verder>>

Ik heb nog vakantiedagen open staan, maar wil deze dagen in verband met de coronapandemie liever nu niet opnemen. Mag dat?

Nee, in principe moet het opgebouwde vakantieverlof in dezelfde opleidings- of stageperiode worden opgenomen.

Ik heb verkoudheidsklachten en blijf als gevolg van de overheidsmaatregelen thuis. Moet ik mij bij de SBOH ziek melden?

Zie de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website van de SBOH. Lees verder>>

Ik wil mijn reeds afgesproken vakantieverlof liever later in het jaar. Mag dat?

Eenmaal afgesproken vakantieverlof kan niet door de aios worden ingetrokken, tenzij de opleider toestemming geeft voor wijziging van het vakantieverlof. Het opgebouwde vakantieverlof moet in dezelfde opleidings- of stageperiode worden opgenomen. Je kunt dus geen vakantiedagen meenemen naar een volgende opleidings- of stageperiode, tenzij je hierover met het opleidingsinstituut andere afspraken hebt gemaakt

Kan ik mijn vakantieverlofuren laten uitbetalen?

Zie de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website van de SBOH. Lees verder>>

Mag ik van de SBOH naar het buitenland voor vakantie, een congres of een buitenlandstage?

Zie de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website van de SBOH. Lees verder>>

Mijn huisgenoot heeft luchtwegklachten, koorts en/of benauwdheid, maar ik heb zelf geen klachten. Wat moet ik doen?

Zie de antwoorden op de meest gestelde vragen op de website van de SBOH. Lees verder>>

Zwanger en Psychosociale ondersteuning

Als je zwanger bent, maak je je misschien wel extra zorgen over de risico’s als gevolg van het coronavirus. De SBOH biedt de mogelijkheid om contact op te nemen met Elestia. Bij de coaches van deze organisatie kun je terecht met je vragen en zorgen en zij bieden ondersteuning bij onrust en onzekerheid. De ondersteuning door Elestia is kosteloos. Meer informatie over Elestia vind je hier.

Vragen die meer medisch van aard zijn (bijvoorbeeld mogelijke risico’s tijdens zwangerschap), kun je niet aan Elestia stellen. Benader daarvoor jouw verloskundige of – als de informatie van de SBOH over het werken tijdens zwangerschap in jouw situatie niet toereikend is – de bedrijfsarts.