FAQ

Op deze pagina vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen in relatie tot het coronavirus.

Informatie is voor het laatst bijgewerkt op 08 juni 2020.

Algemeen

De praktijk/ instelling verbiedt mij de toegang tot het werk. Wat moet ik doen, en krijg ik dan wel salaris?

Er is geen sprake van ziekte, daarom is ziek melden nu niet nodig. Informeer wel per mail de SBOH en het opleidingsinstituut over je situatie en volg de richtlijnen van de praktijk/ instelling. Je krijgt dan buitengewoon verlof met behoud van salaris, waarbij de SBOH aan het opleidingsinstituut het verzoek doet om te onderzoeken of er voor jou mogelijkheden zijn om elders (andere) werkzaamheden in het kader van de opleiding te verrichten.

Buitengewoon verlof kan gevolgen hebben voor de einddatum van de opleiding.  

De praktijk/instelling vraagt of ik extra uren wil werken. Mag ik dat doen?

De SBOH ondersteunt de verzoeken van praktijken en instellingen om aios tijdelijk extra uren te laten werken. De SBOH vertrouwt op je medewerking als er een beroep op je wordt gedaan. De Cao SBOH is van toepassing. In de huisartspraktijk is er geen mogelijkheid voor het declareren van ORT en overwerk, maar geldt een “tijd voor tijd” regeling.

Hoe werkt HaioHulpCorona?

DIT PROJECT IS PER 1 JUNI 2020 AFGESLOTEN

HaioHulpCorona (HHC) fungeert als bemiddelingsbureau tussen aios en zorginstellingen en is een initiatief van de huisartsopleiding. De opleiding kreeg namelijk van zowel aios als zorginstellingen de vraag of alternatieve inzet van huisartsen in opleiding mogelijk was. De huisartsopleiding coördineert dit proces en waarborgt zo opleidingstechnische en financiële zaken. Het dringende verzoek daarbij is aan aios om niet zelf afspraken te maken met zorginstellingen of uitzendbureaus over alternatieve inzet, maar om dit via HHC te laten verlopen. Zorginstellingen en aios kunnen zich aanmelden via de website. Aanmelding is geschikt voor aios die op hun huidige stageplek weinig kunnen doen of niet meer terecht kunnen. De aanmelding dient in goed overleg met de opleider plaats te vinden.

Hoe zit het met ORT/overwerk?

De Cao SBOH blijft van toepassing. Dat wil zeggen dat je ORT/overwerk alleen kunt declareren tijdens:

 • gevaluteerde stages in ziekenhuizen, 
 • calamiteiteninzet bij een HDS, 
 • werk in opleidingsinstellingen (niet van toepassing voor aios huisartsgeneeskunde).

Voor het declareren kun je de portal van de SBOH gebruiken. N.B. Tijdens deze coronacrisis kunnen extra gewerkte uren alleen maar worden uitbetaald en is er geen compensatie in tijd mogelijk.

De SBOH is bezig om met ziekenhuizen en huisartsenposten calamiteitencontracten te sluiten, waarin onder meer de ORT en overwerkvergoeding wordt geregeld conform de in de CAO opgenomen afspraken rond gevaluteerde ziekenhuisstages. Met de ziekenhuizen op deze lijst is er inmiddels een overeenkomst gesloten. Ook met de HDS’en op deze lijst bestaat er een overeenkomst. De lijsten worden voortdurend actueel gehouden.

Zodra er een nieuwe overeenkomst wordt gesloten met een ziekenhuis of HDS moet dat in de administratie van de SBOH (zie site SBOH veelgestelde vragen over Corona) en de declaratieportal worden verwerkt. Ook de koppeling vanuit het instituut moet bij de SBOH bekend worden gemaakt. Al deze processen kosten tijd. Houd er dus rekening mee dat je mogelijk pas op een later moment ORT en overwerk met terugwerkende kracht kunt declareren. Het is dus belangrijk dat je de gewerkte uren ook zelf goed bijhoudt.

Ik ben door mijn stagebegeleider/opleider naar huis gestuurd want er is niks te doen, wat nu?

Laat je groepsbegeleider weten dat je thuis zit en overweeg of je je wilt melden bij HaioHulpCorona.

Ik kan elders nuttiger werk doen dan op mijn huidige werkplek. Wat kan ik regelen?

Als je van mening bent, dat je van mening bent, dat je in verband met de coronacrisis voor je hele of een deel van je aanstelling elders nuttiger inzetbaar bent, dan kun je in overleg met je opleider een verzoek doen bij het hoofd van het opleidingsinstituut; je kunt je aanmelden bij HaioHulpCorona.
Als het hoofd akkoord gaat, geeft het instituut de nieuwe werkplek door aan de SBOH. Dit geldt ook als het hoofd van het opleidingsinstituut je vraagt tijdelijk in een ziekenhuis of op een huisartsenpost en/of 'Coronapost' te gaan werken.

Mag ik naast mijn arbeidsovereenkomst met de SBOH betaald werken bij een zorginstelling op basis van een (nul-uren)contract bij die zorginstelling?

Ja, dat mag mits het opleidingsbelang niet wordt geschaad. Overleg in twijfelgevallen met het opleidingsinstituut.

Let wel: in deze situatie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (waarschijnlijk) niet via de SBOH geregeld. Let er dus op dat je via de zorginstelling voor beroepsaansprakelijkheid bent verzekerd of neem contact op met de VvAA om je te laten adviseren. Je kunt in deze situatie dus geen extra gewerkte uren of ORT bij de SBOH declareren.

Daarnaast is het van belang dat je niet in meerdere zorginstellingen tegelijkertijd werkt in verband met de verspreiding van het coronavirus. Let hier op en overleg hierover met je opleider en het opleidingsinstituut voordat je een contract ondertekent.

Voor verdere informatie zie site SBOH ('Veelgestelde vragen coronavius')

Mag ik naast mijn reguliere opleiding bij een huisartspraktijk voor 1 dag per week ingezet worden op de SEH?

Nee. Het is niet geoorloofd om op meerdere plekken tegelijkertijd ingezet te worden. Dit in verband met het beperken van de verspreiding van het coronavirus.

Een aios mag wél afwisselend in de huisartsenpraktijk en op de HAP werken, zoals reeds gebruikelijk is tijdens de reguliere opleiding.

Tot wanneer duren de maatregelen?

Wij volgen de landelijke maatregelen. Wel is door de hoofden van opleidingen bepaald dat het fysiek samenzijn voor onderwijs of toetsing niet eerder dan op zijn vroegst op 1 juni 2020 weer kan plaatsvinden.

Wanneer mag de aios werken met supervisie op afstand?

Voorwaarde hiervoor is dat de aios de bekwaamheidsverklaringen consult- en visitearts heeft verworven. De supervisie op afstand wordt uitgevoerd door de eigen opleider of een waarnemend opleider (zie Leidraad).

Het aantal diensten met supervisie op afstand voor derdejaars aios is gemaximeerd op 5 diensten.

Wat kunnen aios en opleider doen om opleidingsklimaat te bewaken? Advies van LOVAH in afstemming met Huisartsopleiding UMCG:

De COVID-19 crisis vergt veel aanpassingsvermogen van onze opleidingsplekken. Op verschillende plekken wordt een verschillend beleid gekozen ten aanzien van hoe om te gaan met deze crisis. Waar opleiders op sommige plekken kiezen voor een twee weken op -twee weken af systeem, kiezen andere opleiders voor een zo normaal mogelijk werkrooster, of alleen een spoedrooster. Uiteraard heeft het beleid van je opleidingsplek invloed op jou als aios. We willen je verzoeken om bij jezelf na te gaan wat de invloed op jou is van de vorm die je opleider gekozen heeft. En met name: deze nieuwe manier van werken zou best eens een tijdje aan kunnen houden, dus: is dit een manier waarop jij als aios het een tijdje vol kan houden? We adviseren om jouw rol en wensen in deze situatie bespreekbaar te maken met je opleider. Het mooist zou natuurlijk zijn als je betrokken kan zijn bij het maken van het beleid op je opleidingsplek, omdat dit een heel leerzame ervaring kan zijn. We willen daarom ook de opleiders aanmoedigen om, waar mogelijk en wenselijk, de aios te betrekken bij dit proces. Mochten er toch problemen ontstaan voor jou als aios, horen we dit graag via de LOVAH zodat we samen met de opleiding kunnen kijken naar een oplossing.

Wat zegt de RGS?

Klik hier voor de antwoorden op diverse vragen in relatie tot het coronavirus en de opleiding.

Wat zijn de voorwaarden voor een waarnemend opleider?
 • Minimaal 3 jaar praktijkervaring (ten minste 0,5 fte). NB: Leidraad wordt hierop aangepast.
 • Ten minste 20 diensten verricht op de betreffende huisartsenpost.
 • Aantoonbare affiniteit met opleiden.
Wie betaalt de inzet van de supervisor als de aios een calamiteitendienst verricht?

De huisartsenpost/ stage-instelling betaalt de supervisor. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de huisartsenpost/stage-instelling.

Wordt mijn opleiding verlengd door de coronacrisis?

Nee, naar alle waarschijnlijkheid wordt je opleiding niet verlengd door deze situatie. De opleiding moet minimaal 21 maanden huisartsenstage bevatten en er is geen reden te denken dat dat voor wie dan ook in gevaar komt. Waar je wel op moet letten als je tijdelijk wordt ingezet in een ziekenhuis, is dat die tijd niet meetelt als huisartsenstage, ook al zit je officieel in een huisartsenjaar.

COVID huis

Stroomschema Covid Huizen

Hierbij het stroomschema Covid Routing

Vraag: Wat voor soort opvang vindt er plaats in coronacentra, welke patiënten kunnen hier worden opgevangen?
  • Covidbehandelunit: Vanuit huis geplaatste patiënten wanneer thuiszorg of huisartsenbehandeling ontoereikend is.
  • Covid hotel/ Covidherstelzorg: Vanuit ziekenhuis met gunstig beloop, maar noodzaak nachtzorg.
  • Medisch specialistische revalidatie: Volwassen patiënten vanuit ziekenhuis met gecompliceerd beloop met noodzaak medisch specialistische revalidatie.
  • Geriatrische revalidatie zorg: Oudere patiënten vanuit ziekenhuis met gecompliceerd beloop, geriatrische revalidatie zorg.
  • Post-IC revalidatie: patiënten met een gecompliceerd beloop die intensief zijn beademd.
  • Palliatieve Coronazorg: zie uitleg “Covidbehandelunit” met daarbij onderteunende palliatieve zorgunit.

Voor verdere informatie over de benodigdheden voor de verschillende soorten opvangen verwijzen wij naar het document: Informatie COVID routing voorzieningen ROAZ Noord NL.

Bron: Acute Zorgnetwerk Noord Nederland

Inzet aios op de huisartsenpost (HAP)

Hoe te handelen als de opleider in deze coronatijd onvoldoende diensten met de aios kan doen?

Zoals is vastgelegd in de Leidraad Diensten is het de verantwoordelijkheid van de opleider om ervoor te zorgen dat de aios minimaal 20 diensten kan doen. Als de opleider dit aantal niet zelf kan bieden, dient de opleider een waarnemend opleider te zoeken.

Kan de aanpassing van werkzaamheden van de aios t.g.v. deze bijzondere omstandigheden gevolgen hebben voor de toekomstige registratie als huisarts omdat er niet gewerkt is volgens het I.O.S.?

Aan de RGS is gevraagd een regeling te treffen waarin wordt bepaald dat als er sprake is van een afwijkend opleidingstraject (dat niet geheel aan de reguliere eisen voldoet), in de periode van 13 maart tot 1 september, er toch goedkeuring wordt verleend aan dit afwijkende leertraject.

Voorwaarde hierbij is dat het hoofd het afwijkend opleidingsprogramma heeft goedgekeurd.

Voor de werkzaamheden in het aangepast programma moet een nieuw veld in de registratie worden aangemaakt. Bijvoorbeeld: code Covid-19. Hiermee kan het hoofd overzicht houden op de bijzondere opleidingstrajecten tijdens de corona crisis.

Kan de aios voor alle taken op de huisartsenpost ingezet worden?

De aios moet toegerust zijn voor de gevraagde taak. De aios kan ook voor taken worden ingezet die een toevoeging zijn voor zijn/haar eigen ervaring. Een voorbeeld is de inzet in de rol van triagist. Bij de taak als triagist is supervisie door de telefoon/regiearts gewenst.

Kan de aios zowel op de huisartsenpost/praktijk als in het ziekenhuis/SEH werken?

Dat kan. Maar als er op meerdere plaatsen gewerkt wordt (met toestemming van instituut en opleider) moeten de werkplekken daar ook toestemming voorgeven i.v.m. het mogelijke risico van kruisbesmetting.Kan een derdejaars aios met de opleider dienstdoen een ‘schone’ huisartsenpost?
Kan een derdejaars aios met de opleider dienstdoen op een huisartsenpost voor Covid verdachte patiënten?

Consulten: een derdejaars aios kan consultdienst doen op een Covid-post, mits dit past bij de opleidingsfase en ervaring van de aios en mits de aios een plek uit het rooster invult. Er zijn dan twee opties:

 • De derdejaars aios werkt met supervisie door de opleider op afstand (bekwaamheidsverklaring consultarts vereist)
 • De opleider (of waarnemend opleider) en derdejaars aios werken samen en vullen daarbij twee plekken in het rooster in.

Visites: de derdejaars aios kan zonder opleider visitedienst doen, als hij of zij voldoet aan de voorwaarden om te werken met supervisie op afstand (bekwaamheidsverklaring visitearts vereist).

Telefoon: niet van toepassing omdat de triage op een schone post plaatsvindt.

Kan een eerstejaars aios met de opleider dienstdoen op een huisartsenpost voor Covid verdachte patiënten?

Consulten: de eerstejaars aios kan i.v.m. de schaarste aan PBM géén consultdienst doen op een Covid-post. Alleen als de aios zelf PBM uit de opleidingspraktijk zou meenemen wordt dit bij uitzondering toegestaan.

 • Tip: om te voorkomen dat de eerstejaars aios hierdoor een opleidingsachterstand oplopen kan de aios consultdienst doen met een waarnemend opleider op een ‘schone’ post (de post van de opleider of een andere huisartsenpost). Deze waarnemend opleider kan eventueel meerdere aios begeleiden (zie bij supervisie).

Visites: de eerstejaars aios kan géén visitedienst met de opleider doen omdat er een schaarste aan PBM is, tenzij de aios zelf PBM meebrengt.

Telefoon: niet van toepassing omdat de triage op een schone post plaatsvindt.

Kan een eerstejaars aios met de opleider dienstdoen op een ‘schone’ huisartsenpost?

Consulten: de eerstejaars aios kan samen met de eigen opleider consultdienst doen.

Visites: het is de verantwoordelijkheid van aios, opleider en chauffeur om hier professioneel mee om te gaan, omdat de afstand van 1.5 meter niet in acht genomen kan worden bij 3 personen in een auto. Suggesties:

 • Een plastic scherm in de visite-auto plaatsen
 • Apart met eigen auto achter de visite-auto aanrijden
 • Chirurgisch masker en handschoenen tijdens visite rijden.

Telefoon: de eerstejaars aios kan triagediensten doen onder supervisie van een triagist. Rendement: de aios kan versneld vertrouwd raken met triage, ABCDE denken en urgentiedenken. Waar mogelijk kunnen aios ook leren werken via beeldbellen.

Mag de aios ook de telefoon/regiearts-taken uitvoeren?

Als de aios de bekwaamheidsverklaring telefoonarts heeft verworven, kan op een kleine post deze taak door een aios in de eindfase van jaar 3 met supervisie wel worden uitgevoerd. Op een grote post is dat niet gewenst gezien de complexiteit en veelheid van vragen.

Mag een aios naast de reguliere werkzaamheden in opdracht van de huisartsenpost ook extra calamiteitendiensten doen op de huisartsenpost of corona post?

Ja, mits instituut, opleider, huisartsenpost en aios hiermee akkoord gaan. Verder moet aan een aantal aanvullende voorwaarden worden voldaan (zie document ‘Inzet van aios op de huisartsenpost tijdens de coronacrisis’).

Mag ik, naast mijn normale HAP diensten met mijn opleider, calamiteitendiensten doen op verzoek van een huisartsenpost of 'coronapost'?

Ja, mits instituut en opleider hiermee akkoord gaan èn de SBOH met deze huisartsenpost, “Coronapost” een calamiteitencontract heeft. Het instituut geeft deze toestemming via de normale koppelingsprocedure door aan de SBOH.

Mag ook een eerstejaars aios in opdracht van de huisartsenpost calamiteitsdiensten doen op de huisartsenpost?

Dat kan onder bepaalde voorwaarden:

 • De inzet van een eerstejaars aios is afhankelijk van zijn/haar voorervaring, de gevraagde taken op de huisartsenpost en de begeleiding door de supervisor.
 • De eerstejaars aios kan ook als triagist worden ingezet in het callcenter (basisartsfunctie).

Dus maatwerk te bepalen door hoofd en opleider.

Moet een supervisor een opleider zijn?

De supervisor hoeft geen opleider te zijn. Wel een huisarts met minimaal 3 jaar werkervaring en bekend met de huisartsenpost waar de werkzaamheden verricht worden.

Post in Drenthe

Het meenemen van aios op een ‘corona’-visite valt onder de verantwoordelijkheid van de opleider. Mocht je niet met zijn drieën in de visiteauto willen, dan kun je vragen of de aios achter de visiteauto aanrijdt. Voor de eigen auto geldt dezelfde schoonmaakinstructie als voor de visiteauto. Is het voor opleidingsdoeleinden noodzakelijk dat je toch met zijn drieën in één auto visite aflegt dan draagt iedereen beschermende kleding.

Post in Friesland

Beleid van de Dokterswacht  Leeuwarden:  Door de inzet van deTriage-unit voor het coronaspreekuur is het niet altijd mogelijk voor de aios om een eigen spreekkamer te krijgen. De aios is van harte welkom om mee te draaien met de regiediensten op het TriageCenter. Conform de opgelegde overheids maatregelen: De aios kan helaas niet meerijden in de auto tijdens visites, dit in verband met de veiligheid in de auto.

Post in Groningen

Aios en visite dienst:  voorlopig niet meer dan twee personen in een visiteauto en geen dokter naast de chauffeur. De aios mag zelfstandig dienst doen als bevoegd (dus alleen een 3e jaars met bekwaamheidsverklaring). Tweede dokter kan achter de visiteauto aanrijden.

Post in Overijssel

Het crisisteam van Medrie vindt dat het ter beoordeling is aan de opleider of hij wel of niet zijn aios meeneemt naar de huisartsenpost en bij visites. Veilig werken is het uitgangspunt. Is het echt nodig dat de aios meegaat dan moet de opleider kijken hoe dit veilig kan.

Wanneer kan een aios in het kader van de calamiteitsinzet dienstdoen in een zogenaamd ‘Coronahotel’?

De aios kan worden ingezet onder de volgende voorwaarden:

 • Er is sprake van laagcomplexe zorg en palliatieve zorg

 • Er is aandacht voor voldoende leerrendement

 • De inzet van de aios is maximaal één maand

 • Er is aandacht voor emotionele begeleiding van aios op deze kwetsbare positie (bijvoorbeeld gezamenlijke start en afsluiting van de dienst)

  Om na te gaan of de inzet van de aios ook tijdens de coronacrisis volgens de richtlijnen van de Leidraad Diensten plaatsvindt, is de volgende checklist opgesteld:

 • Gaat de aios akkoord met het verrichten van deze extra werkzaamheden?

 • Heeft de aios het eerste huisartsenjaar en de SEH-stage afgerond?

 • Heeft de aios daarbij de bekwaamheidsverklaring consultarts en visite-arts verworven?

 • Zijn opleider, instituut en post akkoord met de extra inzet van de aios?

 • Is de aios bekend op deze post/locatie? Zo niet, wordt er zorg gedragen voor een adequate introductie?

 • Passen de beoogde werkzaamheden bij de opleidingsfase en ervaring van de aios?  

 • Is door de huisartsenpost/locatie geregeld dat er supervisie is voor de aios?

 • Zijn er werkafspraken over hoe supervisor en aios hun beider verantwoordelijkheid t.a.v. de patiëntenzorg hebben geregeld?

 • Wordt de maximale werktijd bewaakt?

 • Is de aios op de hoogte van de geldende werkinstructies op de “Corona huisartsenpost”.

 • Zijn er voldoende beschermingsmiddelen aanwezig voor de aios?

Is de aios op de hoogte van de toepassing van de beschermingsmaatregelen

Wat de doen bij totale overplaatsing van aios naar het ziekenhuis (bv. SEH)?

Dit is afhankelijk van het soort ziekenhuis. Er zijn drie soorten ziekenhuizen:

 1. Ziekenhuizen waarmee contracten voor gevaluteerde stages zijn afgesloten (meestal de kleine ziekenhuizen).

 • Indien zij aangeven gebruik te willen maken van de calamiteitsinzet van aios, dan is het vigerende contract van SBOH geldig. Hiervoor hoeft dus geen extra actie ondernomen te worden.

 • Voorwaarde is dat het hoofd en de opleider toestemming geven en er wordt gekoppeld in Family.

 • De aios krijgt vervolgens zijn overuren, ORT en reiskosten vergoed.

 • De declaratie van de overuren, ORT en reikosten verloopt via de SBOH.
 1. Ziekenhuizen waarmee contracten voor niet-gevaluteerde stages zijn afgesloten (STZ). Met deze ziekenhuizen zijn inmiddels door de SBOH aanvullende contracten gesloten voor de calamiteitsinzet van de aios. Dit betekent dat de aios ook hier de overuren, ORT en reiskosten kan declareren. De declaratie hiervan verloopt via de SBOH. Verder geldt ook hier de voorwaarde dat het hoofd en de opleider toestemming geven en er wordt gekoppeld in Family.

 2. Ziekenhuizen die geen opleidingserkenning hebben.

  Hiermee zijn geen lopende contracten.

 • Het hoofd neemt de beslissing of dit voor de aios een passende werkplek is.

 • Het hoofd informeert het ziekenhuis dat het een gevaluteerde plek kan worden middels een contract met de SBOH. De aios krijgt daarmee zijn/haar overuren, ORT en reiskosten vergoed.

 • Het hoofd zorgt voor koppeling van aios aan de betreffende instelling in Family alsof het een klinische stage is.

 • De RGS geeft voor de eerste 8 weken ruimte voor plaatsing van een aios in een niet-erkende instelling.

Na 8 weken kan het hoofd, indien de instelling dit wenst en er wordt voldaan aan de erkenningsvoorwaarden, de instelling voor een erkenning voordragen aan de RGS.

Wat moet ik als supervisor weten als ik een onbekende aios ga superviseren?

Een aantal zaken is van belang om je te realiseren als je supervisor bent van een of meerdere aios op de huisartsenpost/stage-instelling:

 • In welke fase van de opleiding zit de aios?

 • Welke bekwaamheidsverklaringen heeft de aios reeds verworven?

 • Is de aios bekend op deze huisartsenpost/stage-instelling?

 • Zijn er specifieke aandachtspunten bij de begeleiding van deze aios: extra deskundigheden of bekende lacunes?

 • Gaat de aios akkoord met supervisie van de waarnemend opleider?

 • Welke afspraken zijn er m.b.t. de verantwoordelijkheid t.a.v. de patiëntenzorg van de waarnemend opleider en aios?

Welke zaken moeten bij de start van de dienst tussen aios en supervisor worden afgestemd?
 • Per dienst moet bekend zijn wie de supervisor is voor de betreffende dienst.

 • De aios moet vóór de start van de dienst kennismaken met de supervisor.

 • Er moeten afspraken gemaakt zijn over de bereikbaarheid en mogelijkheid tot consultatie van de supervisor.

Wie is verantwoordelijk voor de roostering van de aios en de supervisor?

Bij de calamiteitsinzet is de huisartsenpost/ stage-instelling verantwoordelijk voor roostering van en afstemming tussen aios en supervisor. De huisartsenpost/ stage-instelling is eveneens verantwoordelijk voor de randvoorwaardelijke afspraken met de supervisor.

Zijn de juridische en aansprakelijkheidszaken gebordg bij de calamiteitsinzet van de aios?

Als de aios gaat werken op een huisartsenpost of in
een stage-instelling waarmee de SBOH reeds een contract heeft, dan zijn de
juridische en aansprakelijkheidsaspecten geborgd. Is dit niet het geval dan
wordt een calamiteitencontract opgesteld tussen de SBOH en de huisartsenpost
c.q. stage-instelling.

• Kan een supervisor tijdens een dienst meerdere aios superviseren?

Ja, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De supervisor heeft voldoende tijd om meerdere aios te superviseren.
 • Er zijn werkafspraken m.b.t. de verantwoordelijkheden t.a.v. de patiëntenzorg.

Onderwijs

Hoe zit het met de terugkomdagen?

De terugkomdagen worden gevuld met online onderwijs en huiswerkopdrachten. Je groepsbegeleider probeert daarbij zo veel mogelijk het geplande onderwijs aan te bieden.

Wat gebeurt er met de (geannuleerde) STARtclassen jaar 1 en 2?
 • Álle geannuleerde STARtclassen worden opnieuw ingepland.
 • Het digitale aanbod via SMILE is extra materiaal om de aios op weg te helpen. En geen vervanging van de STARtclass.
 • In juni organiseren we op meerdere dagen een eendaagse BLS/AED en Acute Kindergeneeskunde. Deze eendaagse is voor aios van de geannuleerde STARtclassen jaar 1 (april en mei). De aios schrijven zich hier zelf voor in. De overige 3 dagen STARtclass jaar 1 worden later dit jaar ingepland.
 • Ook de gemiste dagen van de STARtclass jaar 2 van medio maart worden opnieuw ingepland.

Toetsing en beoordeling

Kan de aanpassing van werkzaamheden van de aios t.g.v. van deze bijzondere omstandigheden gevolgen hebben voor de toekomstige registratie als huisarts omdat er niet gewerkt is volgens het I.O.S.?

Aan de RGS wordt gevraagd een regeling te treffen waarin wordt bepaald dat als er in de periode van 13 maart tot 1 september sprake is van een afwijkend opleidingstraject (dat niet geheel aan de reguliere eisen voldoet) toch goedkeuring wordt verleend. Voorwaarde hierbij is dat het hoofd het afwijkend opleidingsprogramma heeft goedgekeurd.

Voor de werkzaamheden in het aangepast programma moet een nieuw veld in de Family-registratie worden aangemaakt. Bijvoorbeeld: code Covid-19. Hiermee kan het hoofd overzicht houden op de bijzondere opleidingstrajecten tijdens de corona crisis.

Kom ik aan voldoende diensten?

Er is geen reden aan te nemen, dat je door de coronacrisis niet aan voldoende diensten kunt komen. Wel kan het zijn dat de huisartsenpost bepaalt dat opleider en aios niet samen visitedienst kunnen doen. Derdejaars aios kunnen eventueel met supervisie op afstand zelf visites doen, als de opleider akkoord gaat. In alle gevallen kun je je op de post nuttig maken. Zorg altijd voor een supervisor. Dat is een opleider of een huisarts met tenminste 3 jaar ervaring. Vermeld in je journaal wie de supervisor is op dat moment als het iemand anders is dan je eigen opleider.

Uitzondering: als je langdurig wordt ingezet in het ziekenhuis, houd dan je diensten bij in een dagboek/logboek. Mocht dan blijken dat je niet aan 20 diensten bent toegekomen, dan kunnen deze diensten worden meegewogen. Uiteraard houden we bij de beoordeling van je totale portfolio rekening met deze uitzonderlijke situatie.

Kom ik toe aan voldoende KPB's?

De situatie in de huisartspraktijken is nu erg rustig. Vraag vooral of je patiënten mag zien als ze wel op het spreekuur komen. Doe de consulten zo veel mogelijk samen met je opleider. Na afloop van deze periode zullen we zien wat haalbaar is gebleken. Uiteraard wordt rekening gehouden met deze uitzonderlijke situatie.

Toetsing en beoordeling tijdens de Coronacrisis d.d. 4 mei 2020.

Door de Coronacrisis zijn er veel veranderingen in de opleidingssituatie: in de meeste gevallen zijn er minder spreekuren en het aanbod van patiënten is minder gevarieerd. Bij de een is er meer tijd voor leergesprekken, bij anderen juist minder omdat er meer gescheiden gewerkt wordt. De toetsing en beoordeling kan daardoor lastiger zijn, ook is de LHK in april niet doorgegaan. We willen hier nader ingaan hoe de (landelijke) opleiding hier mee omgaat en tips geven hoe de aios goed te kunnen beoordelen.

 

APC-toets jaar 1:

de toets voor de septembergroepen was al afgenomen voor de crisis, we gaan ervan uit dat de maartgroepen in staat zijn om voor oktober voldoende opnames te maken om de toets te doen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, bespreek dit dan met de groepsbegeleider.

CAT jaar 1:

wordt digitaal afgenomen

KOV jaar 1:

wordt landelijk digitaal afgenomen (educatief)

KPB/KVB:

we gaan ervan uit dat het mogelijk is om voldoende KPB’s in te vullen, mocht het niet lukken om samen voldoende patiënten te zien, kunnen jullie hier creatief mee omgaan:  geef bij voorbeeld een beoordeling van een telefoongesprek of van een videoconsult. Ook kun je de POH consulten laten beoordelen of de assistente of praktijkmanager een beoordeling van de samenwerkingsvaardigheden of organisatorische kwaliteiten laten geven.

 

LHK:

de LHK in april is niet doorgegaan, er komt geen extra herkansing. Dit betekent dat de beoordeling van de medische kennis nog meer bij de opleider komt te liggen. We vragen de opleiders dan ook om bij twijfel of de aios voldoende medische kennis heeft dit met de aios te bespreken en er met hem of haar een verbeterplan voor te maken, in samenspraak met de groepsbegeleider, zoals dit ook geldt voor iemand die een onvoldoende heeft gehaald voor de LHK. Het is uiteraard nu nog meer van belang om te toetsen of de leerdoelen behaald zijn, zowel door de opleider als door de groepsbegeleider indien er een verbetertraject is gestart.

De groepsbegeleiders kunnen de aios zelf LHK vragen laten maken, dit blijkt bijzonder nuttig te zijn, aios die dit doen blijken daarna significant hoger te scoren op de LHK.

Daarnaast adviseren we de aios om PIN’s te maken, dit kan individueel, samen andere aios of met de opleider.

Het klinisch redeneren kan bijvoorbeeld met de STAMPPOT-methode geoefend worden (zie Huisarts en opleiden van Rien van Hemert e.a. p 114-120)

Combel/voortgangsgesprekken:

een aantal competenties zijn nu misschien lastiger te beoordelen dan normaal, bv medisch handelen en communicatie. Over andere competenties, zoals organiseren, samenwerken, maatschappelijk handelen en professionaliteit kunnen jullie nu vaak meer zeggen dan voorheen het geval was.
Benoem zaken die die je specifiek nu opvallen: hoe stelt de aios zich op in de organisatie, in de samenwerking met bij voorbeeld de thuiszorg. Hoe gaat hij/zij om met de stress van de crisis, houdt hij/zij werk-privé in balans en reflecteert de aios goed op zijn of haar eigen handelen. De narratieve feedback is in de eerste plaats belangrijk voor de aios, maar ook voor de groepsbegeleider is de beoordeling door de opleider van belang.

 

Verlenging van de opleiding:

We gaan ervan uit dat er geen verlenging van de opleiding nodig is, indien er gerede twijfel bestaat over de voortgang van een aios is het mogelijk om een verlenging van de opleiding aan te vragen in overleg met de groepsbegeleider en de teamleider.

 

Zie ook de Landelijke berichtgeving:

https://www.sboh.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=171&key=SAkvsIbj&subid=109577-Ry5utFhPAM8XZy

 

Deze informatie zal maandelijks, aan het begin van de maand, een update krijgen.

Wat gebeurt er met de geplande toetsen?

De LHK-toets van 1 april 2020 is vervallen. Landelijk zijn er KOV-toetsen in mei en juni. De toets in mei wordt uitgesteld. Huisartsopleiding Nederland is een online toets aan het voorbereiden die voor iedereen die in mei of juni gepland stond gemaakt kan worden.

Ziekte, verzuim, zwangerschap en vakantie

Borstvoeding

De bedrijfsartsen ontvangen met regelmaat vragen van aios over borstvoeding. Navraag door de SBOH bij haar arbodienst Zorg van de Zaak leert dat het coronavirus niet via de moedermelk overgedragen wordt aan het kind en dat er daarom geen speciale maatregelen op het werk nodig zijn in verband met de borstvoeding.

Ik ben ziek, wat nu?

Als je ziek bent, meld je dat via de gebruikelijke kanalen bij de SBOH, je opleider en de groepsbegeleider.

Ik ben zwanger, kan ik blijven werken?

De SBOH volgt het beleid van het RIVM. Voor zwangere aios die intramuraal werken geldt: Zwangere aios zijn inzetbaar in alle werkzaamheden, ook rond COVID-19 (bewezen/verdachte) patiënten, mits zij zich adequaat en volgens de gangbare procedures kunnen beschermen. Als de zwangere aios zich niet adequaat kan beschermen, dient de aios in overleg met de opleider èn het opleidingsinstituut andere werkzaamheden te worden aangeboden.   Voor zwangere aios die extramuraal werken geldt:

 • < 28 weken: de aios kan de normale werkzaamheden verrichten, waarbij de werkzaamheden zodanig worden georganiseerd dat de aanraking met het coronavirus zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

 • > 28 weken: vanaf het 3e trimester geldt dat wanneer zwangere aios niet kunnen voldoen aan de ingestelde preventiemaatregelen zoals afstand houden van 1,5 meter bij COVID-19-verdachte personen (neusverkouden of hoesten of koorts) of bij COVID-19-bevestigde personen, dient de aios in overleg met de opleider èn het opleidingsinstituut andere werkzaamheden te worden aangeboden, waarbij deze afstand wel gewaarborgd kan worden.

 

Er kunnen instellingen zijn waar een andere richtlijn wordt gehanteerd. Als je op grond van die andere richtlijnen niet bij de praktijk/instelling mag of hoeft te werken, dan meldt je dit bij de SBOH. Je krijgt dan buitengewoon verlof met behoud van salaris, waarbij de SBOH aan het opleidingsinstituut het verzoek doet om te onderzoeken of er voor jou mogelijkheden zijn om elders (andere) werkzaamheden in het kader van de opleiding te verrichten. Ook dan is het uitgangspunt dat het beleid van het RIVM wordt gevolgd.

Buitengewoon verlof kan gevolgen hebben voor de einddatum van de opleiding.  

 

 

Ik denk dat ik corona heb, kan ik worden getest?

Ja, als je voldoet aan de criteria voor verdenking op Corona en je werkt in de huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis, dan kun je je door de GGD laten testen. In voorkomend geval dat de GGD testen weigert, kun je je vervoegen bij de bedrijfsarts van de SBOH.

Ik heb nog vakantiedagen open staan, maar wil deze dagen in verband met de coronacrisis liever nu niet opnemen. Mag dat?

Nee, in principe moet het opgebouwde vakantieverlof in dezelfde opleidings- of stageperiode worden opgenomen.

Ik wil mijn reeds afgesproken vakantieverlof liever later in het jaar opnemen. Mag dat?

Eenmaal afgesproken vakantieverlof kan niet door de
aios worden ingetrokken, tenzij de opleider toestemming geeft voor wijziging
van het vakantieverlof.  Het opgebouwde vakantieverlof moet in dezelfde
opleidings- of stageperiode worden opgenomen. Je kunt dus geen vakantiedagen
meenemen naar een volgende opleidings- of stageperiode

Kan ik mijn vakantieverlofuren laten uitbetalen?
 1. Als het vakantieverlof door de opleider is ingetrokken of niet wordt verleend en je niet in de gelegenheid gesteld wordt de vakantie-uren op een later moment op te nemen, dan is uitbetaling van vakantie-uren mogelijk. Je vult dan na afloop van de opleidings- of stageperiode het formulier ‘verzoek uitbetaling vakantie-uren i.v.m. Coronacrisis’ in en laat deze ondertekenen door jouw opleider. Het formulier stuur je naar sboh@sboh.nl. In verband met de vakantiewetgeving kan de SBOH maximaal 76 vakantie-uren per voltijds aanstelling per kalenderjaar aan jou uitbetalen.
 2. Als je geplaatst bent bij een huisartspraktijk, een ongevaluteerde klinische stage of bij een andere stage-instelling (dus een instelling waar je een stage volgt buiten jouw eigen specialisme), dan kan het vakantieverlof niet worden ingetrokken. Er worden nooit vakantie-uren uitbetaald.
  Je mag uiteraard tijdens jouw vakantie wel werkzaam zijn voor deze praktijk/instelling. Je maakt dan zelf, buiten de SBOH om, met de praktijk/instelling afspraken over een eventuele vergoeding voor het werken tijdens jouw vakantieverlof. In deze situatie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet via de SBOH geregeld. Let er dus op dat je via de praktijk/instelling voor beroepsaansprakelijkheid bent verzekerd of neem contact op met de VvAA om je te laten adviseren. Je kunt in deze situatie dus ook geen extra gewerkte uren of ORT bij de SBOH declareren.
Kan ik mijn vakantieverlofuren laten uitbetalen?
 1. Als het vakantieverlof door de opleider is ingetrokken of niet wordt verleend en je niet in de gelegenheid gesteld wordt de vakantie-uren op een later moment op te nemen, dan is uitbetaling van vakantie-uren mogelijk. Je vult dan na afloop van de opleidings- of stageperiode het formulier ‘verzoek uitbetaling vakantie-uren i.v.m. Coronacrisis’ in en laat deze ondertekenen door jouw opleider. Het formulier stuur je naar sboh@sboh.nl. In verband met de vakantiewetgeving kan de SBOH maximaal 76 vakantie-uren per voltijds aanstelling per kalenderjaar aan jou uitbetalen.
 2. Als je geplaatst bent bij een huisartspraktijk, een ongevaluteerde klinische stage of bij een andere stage-instelling (dus een instelling waar je een stage volgt buiten jouw eigen specialisme), dan kan het vakantieverlof niet worden ingetrokken. Er worden nooit vakantie-uren uitbetaald.
  Je mag uiteraard tijdens jouw vakantie wel werkzaam zijn voor deze praktijk/instelling. Je maakt dan zelf, buiten de SBOH om, met de praktijk/instelling afspraken over een eventuele vergoeding voor het werken tijdens jouw vakantieverlof. In deze situatie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet via de SBOH geregeld. Let er dus op dat je via de praktijk/instelling voor beroepsaansprakelijkheid bent verzekerd of neem contact op met de VvAA om je te laten adviseren. Je kunt in deze situatie dus ook geen extra gewerkte uren of ORT bij de SBOH declareren.
Kan ik via de SBOH een coronatest laten uitvoeren?

De SBOH volgt het RIVM-testbeleid voor zorgmedewerkers.

 • ls een coronatest, waar de aios op basis van het RIVM-testbeleid aanspraak op kan maken, in de praktijk/instelling niet mogelijk, dan bemiddelt de SBOH in het wel uitvoeren van deze test. De aios kan in deze situatie contact opnemen met de SBOH. De kosten van deze test zijn voor rekening van de SBOH.
 • Bij een uitgevoerde coronatest, die in lijn is met het RIVM-testbeleid en in opdracht van de praktijk/instelling is uitgevoerd, worden de kosten voor zover niet vergoed door de zorgverzekeraar of instelling, vergoed door de SBOH
Mijn vakantieverlof is in verband met de coronacrisis door de opleider ingetrokken of ik krijg geen toestemming om vakantieverlof op te nemen. Mag dat?
 1. Als het vakantieverlof door de opleider is ingetrokken of niet wordt verleend en je niet in de gelegenheid gesteld wordt de vakantie-uren op een later moment op te nemen, dan is uitbetaling van vakantie-uren mogelijk. Je vult dan na afloop van de opleidings- of stageperiode het formulier ‘verzoek uitbetaling vakantie-uren i.v.m. Coronacrisis’ in en laat deze ondertekenen door jouw opleider. Het formulier stuur je naar sboh@sboh.nl. In verband met de vakantiewetgeving kan de SBOH maximaal 76 vakantie-uren per voltijds aanstelling per kalenderjaar aan jou uitbetalen.
 2. Als je geplaatst bent bij een huisartspraktijk, een ongevaluteerde klinische stage of bij een andere stage-instelling (dus een instelling waar je een stage volgt buiten jouw eigen specialisme), dan kan het vakantieverlof niet worden ingetrokken. Er worden nooit vakantie-uren uitbetaald.
  Je mag uiteraard tijdens jouw vakantie wel werkzaam zijn voor deze praktijk/instelling. Je maakt dan zelf, buiten de SBOH om, met de praktijk/instelling afspraken over een eventuele vergoeding voor het werken tijdens jouw vakantieverlof. In deze situatie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet via de SBOH geregeld. Let er dus op dat je via de praktijk/instelling voor beroepsaansprakelijkheid bent verzekerd of neem contact op met de VvAA om je te laten adviseren. Je kunt in deze situatie dus ook geen extra gewerkte uren of ORT bij de SBOH declareren.

 Zie voor verdere informatie de site van SBOH ('Veelgestelde vragen coronavirus')

Zwanger en Psychosociale ondersteuning

Als je zwanger bent, maak je je misschien wel extra zorgen over de risico’s als gevolg van het coronavirus. De SBOH biedt de mogelijkheid om contact op te nemen met Elestia. Bij de coaches van deze organisatie kun je terecht met je vragen en zorgen en zij bieden ondersteuning bij onrust en onzekerheid. De ondersteuning door Elestia is kosteloos. Meer informatie over Elestia vind je hier.

Vragen die meer medisch van aard zijn (bijvoorbeeld mogelijke risico’s tijdens zwangerschap), kun je niet aan Elestia stellen. Benader daarvoor jouw verloskundige of – als de informatie van de SBOH over het werken tijdens zwangerschap in jouw situatie niet toereikend is – de bedrijfsarts.