Delier

Coördinator: dr. H.J. Luijendijk

Acute verwardheid door een lichamelijke ziekte, een delier genoemd, wordt bij cliënten met dementie nog te weinig herkend. Deze onderdiagnostiek leidt tot onderbehandeling. De patiënt lijdt daardoor onnodig (lang). Voor het screenen van verpleeghuiscliënten op delier is nog geen goed instrument beschikbaar.

Onderzoeksthema's

  1. De prevalentie en risicofactoren van delier bij patiënten die voor dementie diagnostiek zijn aangemeld bij de GGZ, en bij patiënten met dementie in het verpleeghuis
  2. De diagnostische kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van een mantelzorgervragenlijst, een aantal aandachttesten, en het screeningsinstrument RADAR
  3. De prognose na herkenning en behandeling van delier bij patiënten thuis en in het verpleeghuis